Evästekäytäntö

Tietoja tästä evästekäytännöstä

Tämä eväs­te­käy­tän­tö selit­tää, mitä eväs­teet ovat ja kuin­ka käy­täm­me nii­tä, min­kä tyyp­pi­siä eväs­tei­tä käy­täm­me eli mitä tie­to­ja kerääm­me eväs­tei­den avul­la ja kuin­ka näi­tä tie­to­ja käy­te­tään sekä kuin­ka hal­li­ta eväs­tea­se­tuk­sia. Lisä­tie­to­ja sii­tä, kuin­ka käy­täm­me, säi­ly­täm­me ja suo­jaam­me hen­ki­lö­tie­to­ja­si, on tie­to­suo­ja­käy­tän­nös­säm­me.

Voit mil­loin tahan­sa muut­taa tai peruut­taa suos­tu­muk­se­si eväs­tei­siin verk­ko­si­vus­tol­lam­me sivus­ton vasem­mas­sa alao­sas­sa ole­vas­ta ikonista.


Lisä­tie­to­ja sii­tä, kei­tä me olem­me, kuin­ka voit ottaa mei­hin yhteyt­tä ja kuin­ka käsit­te­lem­me hen­ki­lö­tie­to­jan­nee löy­dät tie­to­suo­ja­käy­tän­nös­täm­me.

Suos­tu­muk­se­si kos­kee seu­raa­via verk­ko­tun­nuk­sia: kreivinisannointi.fi

Mitä evästeet ovat?

Eväs­teet ovat pie­niä teks­ti­tie­dos­to­ja, joi­ta käy­te­tään pien­ten tie­to­jen tal­len­ta­mi­seen. Ne tal­len­ne­taan lait­teel­le­si, kun verk­ko­si­vus­to lada­taan selai­mee­si. Nämä eväs­teet aut­ta­vat mei­tä saa­maan verk­ko­si­vus­ton toi­mi­maan oikein, teke­mään sii­tä tur­val­li­sem­man, tar­joa­maan parem­man käyt­tö­ko­ke­muk­sen ja ymmär­tä­mään, miten verk­ko­si­vus­to toi­mii, sekä ana­ly­soi­maan, mikä toi­mii ja mis­sä sitä on parannettava.

Kuinka käytämme evästeitä?

Kuten suu­rin osa verk­ko­pal­ve­luis­ta, verk­ko­si­vus­tom­me käyt­tää ensim­mäi­sen ja kol­man­nen osa­puo­len eväs­tei­tä usei­siin tar­koi­tuk­siin. Ensim­mäi­sen osa­puo­len eväs­teet ovat enim­mäk­seen vält­tä­mät­tö­miä verk­ko­si­vus­ton toi­mi­mi­sek­si oikein, eivät­kä ne kerää hen­ki­lö­koh­tai­sia tun­nis­te­tie­to­ja­si.

Sivus­tol­lam­me käy­te­tyt kol­man­nen osa­puo­len eväs­teet ovat tar­koi­tet­tu pää­asias­sa ymmär­tä­mään, kuin­ka verk­ko­si­vus­to toi­mii, kuin­ka olet vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa verk­ko­si­vus­tom­me kans­sa, pitä­mään pal­ve­lum­me tur­vas­sa, tar­joa­maan sinul­le osu­via mai­nok­sia ja kai­ken kaik­ki­aan tar­joa­maan sinul­le parem­man käyt­tö­ko­ke­muk­sen sekä nopeut­ta­maan tule­vaa vuo­ro­vai­ku­tus­ta­si verk­ko­si­vus­tom­me kanssa.

 

Millaisia evästeitä käytämme?

Vält­tä­mät­tö­mät: Jot­kut eväs­teet ovat vält­tä­mät­tö­miä, jot­ta voit kokea sivus­tom­me täy­den toi­min­nan. Nii­den avul­la voim­me yllä­pi­tää käyt­tä­jäis­tun­to­ja ja estää kaik­ki tie­to­tur­vau­hat. He eivät kerää tai tal­len­na hen­ki­lö­koh­tai­sia tie­to­ja. Näi­den eväs­tei­den avul­la voit esi­mer­kik­si kir­jau­tua sisään tilil­le­si ja lisä­tä tuot­tei­ta ostos­ko­riin ja teh­dä kas­san tur­val­li­ses­ti.

Tilas­tot: Nämä eväs­teet tal­len­ta­vat tie­to­ja, kuten verk­ko­si­vus­ton kävi­jöi­den mää­rä, yksit­täis­ten vie­rai­li­joi­den mää­rä, mil­lä verk­ko­si­vus­ton sivuil­la on vie­rail­tu, käyn­nin läh­de jne. Nämä tie­dot aut­ta­vat mei­tä ymmär­tä­mään ja ana­ly­soi­maan, kuin­ka hyvin verk­ko­si­vus­to toi­mii ja mis­sä se vaa­tii paran­ta­mis­ta.

Mark­ki­noin­ti: Sivus­tom­me näyt­tää mai­nok­sia. Näi­tä eväs­tei­tä käy­te­tään sinul­le näyt­tä­miem­me mai­nos­ten per­so­noin­tiin, jot­ta ne ovat sinul­le mer­ki­tyk­sel­li­siä. Nämä eväs­teet aut­ta­vat mei­tä myös seu­raa­maan näi­den mai­nos­kam­pan­joi­den tehok­kuut­ta. Kol­man­nen osa­puo­len mai­nos­ten tar­joa­jat voi­vat myös käyt­tää näi­hin eväs­tei­siin tal­len­net­tu­ja tie­to­ja näyt­tääk­seen sinul­le mai­nok­sia myös muil­la selai­men verk­ko­si­vus­toil­la.

Toi­min­nal­li­set: Nämä ovat eväs­tei­tä, jot­ka aut­ta­vat tiet­ty­jä ei-olen­nai­sia toi­min­to­ja verk­ko­si­vus­tol­lam­me. Näi­tä toi­min­to­ja ovat sisäl­lön, kuten videoi­den upot­ta­mi­nen tai verk­ko­si­vus­ton sisäl­lön jaka­mi­nen sosi­aa­li­sen median alus­toil­la.

Eväs­te ase­tuk­set: Nämä eväs­teet aut­ta­vat mei­tä tal­len­ta­maan ase­tuk­se­si ja selaus­a­se­tuk­se­si, kuten kie­lia­se­tuk­se­si, jot­ta sinul­la on parem­pi ja tehok­kaam­pi koke­mus tule­vis­ta vie­rai­luis­ta­si verkkosivustolla.

 

Alla ole­vas­sa luet­te­los­sa ker­ro­taan verk­ko­si­vus­tol­lam­me käy­te­tyis­tä evästeistä

Coo­kieDesc­rip­tion
_gaThe _ga coo­kie, ins­tal­led by Google Ana­ly­tics, calcu­la­tes visi­tor, ses­sion and cam­paign data and also keeps track of site usa­ge for the site’s ana­ly­tics report. The coo­kie sto­res infor­ma­tion ano­ny­mous­ly and assigns a ran­dom­ly gene­ra­ted num­ber to recog­nize unique visitors.
_ga_DCC25M9HT5This coo­kie is ins­tal­led by Google Analytics.
_gcl_auPro­vi­ded by Google Tag Mana­ger to expe­ri­ment adver­ti­se­ment efficiency of web­si­tes using their services.
_GRECAPTCHAThis coo­kie is set by the Google recaptc­ha ser­vice to iden­ti­fy bots to pro­tect the web­si­te against malicious spam attacks.
coo­kie­lawin­fo-check­box-ana­ly­ticsThis coo­kie is set by GDPR Coo­kie Con­sent plu­gin. The coo­kie is used to sto­re the user con­sent for the coo­kies in the cate­go­ry “Ana­ly­tics”.
coo­kie­lawin­fo-check­box-func­tio­nalThe coo­kie is set by GDPR coo­kie con­sent to record the user con­sent for the coo­kies in the cate­go­ry “Func­tio­nal”.
coo­kie­lawin­fo-check­box-neces­sa­ryThis coo­kie is set by GDPR Coo­kie Con­sent plu­gin. The coo­kies is used to sto­re the user con­sent for the coo­kies in the cate­go­ry “Neces­sa­ry”.
coo­kie­lawin­fo-check­box-othersThis coo­kie is set by GDPR Coo­kie Con­sent plu­gin. The coo­kie is used to sto­re the user con­sent for the coo­kies in the cate­go­ry “Other.
coo­kie­lawin­fo-check­box-per­for­manceThis coo­kie is set by GDPR Coo­kie Con­sent plu­gin. The coo­kie is used to sto­re the user con­sent for the coo­kies in the cate­go­ry “Per­for­mance”.
ele­men­torThis coo­kie is used by the web­si­te’s WordPress the­me. It allows the web­si­te owner to imple­ment or chan­ge the web­si­te’s con­tent in real-time.
PHP­SES­SIDThis coo­kie is nati­ve to PHP applica­tions. The coo­kie is used to sto­re and iden­ti­fy a users’ unique ses­sion ID for the pur­po­se of mana­ging user ses­sion on the web­si­te. The coo­kie is a ses­sion coo­kies and is dele­ted when all the brow­ser win­dows are closed.
test_cookieThe test_cookie is set by doubleclick.net and is used to deter­mi­ne if the user’s brow­ser sup­ports cookies.
viewed_cookie_policyThe coo­kie is set by the GDPR Coo­kie Con­sent plu­gin and is used to sto­re whet­her or not user has con­sen­ted to the use of coo­kies. It does not sto­re any per­so­nal data.


Miten voin hallita evästeasetuksia?

Voit hal­li­ta eväs­tea­se­tuk­sia­si nap­saut­ta­mal­la ”Evästesetukset”-painiketta sivus­ton ala­pal­kis­ta ja otta­mal­la pon­nah­dusik­ku­nas­sa ole­vat eväs­te­luo­kat käyt­töön tai pois­ta­mal­la ne käy­tös­tä ase­tus­te­si mukaan.

Jos pää­tät muut­taa ase­tuk­sia­si myö­hem­min selausis­tun­non aika­na, voit nap­saut­taa ”Evästesetukset”-painiketta sivus­ton ala­pal­kis­ta uudes­taan. Täl­löin suos­tu­mus­ta kos­ke­va ilmoi­tus tulee uudel­leen näky­viin, jol­loin voit muut­taa ase­tuk­sia­si tai peruut­taa suos­tu­muk­se­si koko­naan. Tämän lisäk­si eri selai­met tar­joa­vat eri­lai­sia mene­tel­miä verk­ko­si­vus­to­jen käyt­tä­mien eväs­tei­den estä­mi­seen ja pois­ta­mi­seen. Voit muut­taa selai­me­si ase­tuk­sia eväs­tei­den estä­mi­sek­si tai poistamiseksi.