Häiriöilmoitus

Jos talo­yh­tiös­sä jon­kun asuk­kaan nor­maa­lis­ta poik­kea­va ja talon jär­jes­tys­sään­tö­jen vas­tai­nen elä­män­ta­pa, melu tai muu häi­riö häi­rit­see tois­tu­vas­ti talon mui­ta asuk­kai­ta, on sii­tä syy­tä ilmoit­taa kir­jal­li­ses­ti talo­yh­tiön isän­nöit­si­jäl­le. Lie­vem­mis­sä, nor­maa­liin asu­mi­seen ja elä­mi­seen kuu­lu­vis­sa häi­riö­ta­pauk­sis­sa (esim. lii­an kova­ää­ni­nen musii­kin soit­to tai koi­ran hau­kun­ta) kan­nat­taa aina ensin ystä­väl­li­ses­ti huo­maut­taa asias­ta suo­raan häi­riö­tä aiheut­ta­neel­le naa­pu­ril­le. Mikä­li tämä ei auta, tulee asu­mis­häi­riöis­tä teh­dä kir­jal­li­nen ilmoi­tus pape­ril­la tai säh­köi­ses­ti talo­yh­tiön isän­nöit­si­jäl­le. Asian sel­vit­te­lyn kan­nal­ta on eduk­si, jos tilan­tees­ta on saa­ta­vil­la useam­man asuk­kaan, naa­pu­rin tai sil­min­nä­ki­jän ilmoi­tus (oma loma­ke). Ilmoi­tuk­sen teki­jöi­den tie­to­ja ei luo­vu­te­ta vali­tuk­sen koh­teel­le. Häi­riöil­moi­tus on toi­mi­tet­ta­va isännöintitoimistoon.

Kii­reel­li­set tapauk­set: Jos häi­riö on sel­lai­nen, että polii­sin kut­su­mi­nen pai­kal­le on tar­peen, soit­ta­kaa ylei­seen hätä­nu­me­roon 112. Myös täs­sä tapauk­ses­sa täyt­tä­kää tämä ilmoitus.

Häi­riöil­moi­tus pitää aina teh­dä KIR­JAL­LI­SES­TI. Hal­li­tus ja isän­nöit­si­jä eivät käsit­te­le muun­lai­sia ilmoi­tuk­sia. Ilmoi­tuk­ses­ta tuli­si sel­vi­tä sel­keäs­ti häi­riön laa­tu, ajan­koh­ta ja mis­tä häi­riö on mah­dol­li­ses­ti läh­töi­sin. Voit­te ilmoit­taa häi­riös­tä meil­le täl­lä lomak­keel­la tai säh­kö­pos­til­la, jol­loin ilmoi­tuk­ses­ta on sel­vit­tä­vä alla mai­ni­tut tie­dot. Nimet­tö­mä­nä teh­ty­jen ilmoi­tus­ten perus­teel­la emme voi ryh­tyä tar­vit­ta­viin toimenpiteisiin.

Ilmoi­tus: Pyy­däm­me yhtiö­tä ryh­ty­mään toi­men­pi­tei­siin asu­mis­rau­han turvaamiseksi.

Täy­tä kaik­ki täh­del­lä * mer­ki­tyt kentät.

reCAPTC­HA is required.