Meistä

Haluam­me olla edel­lä­kä­vi­jä ja kehit­tää isän­nöin­ti­toi­min­taa ja sen arvostusta.

Kreivin Isännöinti

Krei­vin Isän­nöin­ti on vuon­na 2019 perus­tet­tu isän­nöit­si­jä­toi­mis­to, joka pal­ve­lee kai­ken­ko­koi­sia talo­yh­tiöi­tä Naan­ta­lis­sa ja lähia­lueil­la. Tar­joam­me asun­to-osa­keyh­tiöil­le koko­nais­val­tai­sia isän­nöin­ti­pal­ve­lui­ta, jot­ka pitä­vät sisäl­lään hal­lin­nol­li­set pal­ve­lut, talou­del­li­set pal­ve­lut sekä tek­ni­set pal­ve­lut. Isän­nöit­si­jä­nä haluam­me tar­jo­ta pal­ve­le­van, läpi­nä­ky­vän, moder­nin ja osaa­van kump­pa­nin sekä asun­to-osa­keyh­tiöil­le että kiin­teis­tö­jen asuk­kail­le. Tar­joam­me nyky­ai­kai­sen, hel­pon ja tur­val­li­sen tavan hoi­taa talo­yh­tiön asioi­ta ja pitää huol­ta kiin­teis­tö­jen kun­nos­ta ja arvon säi­ly­mi­ses­tä. Haluam­me olla edel­lä­kä­vi­jä ja kehit­tää isän­nöin­ti­toi­min­taa ja sen arvos­tus­ta. Tavoit­tee­nam­me on tar­jo­ta jokai­sel­le asiak­kaal­lem­me posi­tii­vi­nen asia­kas­ko­ke­mus, jon­ka edel­ly­tyk­siä ovat tavoi­tet­ta­vuus ja avoi­muus sekä nopea ja ystä­väl­li­nen palvelu. 

Isännöintiliitto jäsentunnus
Thomas Hacklin

Thomas Hacklin

Toi­min yri­tyk­se­ni pää­vas­tuul­li­se­na isän­nöit­si­jä­nä ja omis­tan yri­tyk­se­ni koko­nai­suu­des­saan. Olen naan­ta­li­lai­nen ja minul­la on hyvät pai­kal­li­set yhtey­det ja pai­kal­li­nen tuntemus.

Kou­lu­tuk­sel­ta­ni olen val­tio­tie­teen mais­te­ri (VTM) ja ammat­ti-isän­nöit­si­jä (IAT). Amma­til­li­nen osaa­mi­se­ni on laa­ja-alais­ta ja perus­tuu pää­asias­sa vakuu­tusa­lal­la ja jär­jes­tö­toi­min­nas­sa työs­ken­te­lyyn sekä talo­yh­tiöi­den hal­li­tus­työ­hön. Ris­kien­hal­lin­ta ja omai­suu­den tur­vaa­mi­nen ovat ydin­osaa­mis­ta­ni. Lisäk­si minul­la on usean vuo­den koke­mus luot­ta­mus­hen­ki­lö­or­ga­ni­saa­tios­sa työskentelemisestä.

Puh: 040 128 6800

Pyydä tarjous!