Meistä

Haluam­me olla edel­lä­kä­vi­jä ja kehit­tää isän­nöin­ti­toi­min­taa ja sen arvostusta.

Kreivin Isännöinti

Krei­vin Isän­nöin­ti on vuon­na 2019 perus­tet­tu isän­nöit­si­jä­toi­mis­to, joka pal­ve­lee kai­ken­ko­koi­sia talo­yh­tiöi­tä Naan­ta­lis­sa ja lähia­lueil­la. Tar­joam­me asun­to-osa­keyh­tiöil­le koko­nais­val­tai­sia isän­nöin­ti­pal­ve­lui­ta, jot­ka pitä­vät sisäl­lään hal­lin­nol­li­set pal­ve­lut, talou­del­li­set pal­ve­lut sekä tek­ni­set pal­ve­lut. Isän­nöit­si­jä­nä haluam­me tar­jo­ta pal­ve­le­van, läpi­nä­ky­vän, moder­nin ja osaa­van kump­pa­nin sekä asun­to-osa­keyh­tiöil­le että kiin­teis­tö­jen asuk­kail­le. Tar­joam­me nyky­ai­kai­sen, hel­pon ja tur­val­li­sen tavan hoi­taa talo­yh­tiön asioi­ta ja pitää huol­ta kiin­teis­tö­jen kun­nos­ta ja arvon säi­ly­mi­ses­tä. Haluam­me olla edel­lä­kä­vi­jä ja kehit­tää isän­nöin­ti­toi­min­taa ja sen arvos­tus­ta. Tavoit­tee­nam­me on tar­jo­ta jokai­sel­le asiak­kaal­lem­me posi­tii­vi­nen asia­kas­ko­ke­mus, jon­ka edel­ly­tyk­siä ovat tavoi­tet­ta­vuus ja avoi­muus sekä nopea ja ystä­väl­li­nen palvelu. 

Thomas Hacklin

Thomas Hacklin

Tho­mas on Krei­vin Isän­nöin­nin omis­ta­ja ja toi­mii pää­vas­tuul­li­se­na isän­nöit­si­jä­nä. Hänel­lä on naan­ta­li­lai­se­na hyvä pai­kal­li­nen tun­te­mus ja yhteydet. 

Kou­lu­tuk­sel­taan hän on val­tio­tie­teen mais­te­ri (VTM) ja ammat­ti-isän­nöit­si­jä (IAT). Hänen amma­til­li­nen osaa­mi­sen­sa on laa­ja-alais­ta, pää­asias­sa vakuu­tusa­lal­ta ja jär­jes­tö­toi­min­nas­ta sekä talo­yh­tiöi­den hal­li­tus­työs­tä. Hänen ydin­osaa­mis­taan ovat ris­kien­hal­lin­ta ja omai­suu­den tur­vaa­mi­nen. Lisäk­si Tho­mak­sel­la on usean vuo­den koke­mus luot­ta­mus­hen­ki­lö­or­ga­ni­saa­tios­sa työskentelemisestä.

Puh. 020 155 3535

Harri Palsila, isännöitsijä

Harri Palsila

Har­ri Pal­si­la toi­mii isän­nöit­si­jä­nä. Hänen vas­tuul­laan ovat eri­tyi­ses­ti uudet asiak­kuu­det sekä isän­nöin­ti­pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­nen tuo­rein sil­min. Rymät­ty­läs­sä asu­va­na hän tun­tee hyvin myös Naan­ta­lin aluet­ta ja palvelutarjontaa.

Har­ril­la on ker­ty­nyt vah­va amma­til­li­nen osaa­mi­nen pro­jek­tien joh­ta­mi­ses­ta ja yri­tys­ten toi­min­nan kehit­tä­mi­ses­tä kan­sain­vä­li­sis­sä asian­tun­ti­ja ja joh­to­teh­tä­vis­sä IT- ja tek­no­lo­gia-aloil­la. Hän on myös toi­mi­nut Turun seu­dul­la talo­yh­tiöi­den hal­li­tuk­sis­sa, jos­kus myös ongel­mien­rat­kai­si­jan roolissa.

Puh. 020 155 3535

Vili Weurlander

Vili Weur­lan­der on meil­lä isän­nöin­ti­har­joit­te­li­ja­na. Alan opin­to­jen ohel­la hän aut­taa tii­miä käy­tän­nön työssä.

 

Pyydä tarjous!