Asukasneuvonta

Hymiöt arvostelumittarina

Asiakaskyselystä tärkeää tietoa palvelujemme kehittämiseen 

Vuo­den 2023 lopus­sa teim­me sar­jas­saan ensim­mäi­sen asia­kas­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lyn. Se suun­nat­tiin talo­yh­tiöi­den hal­li­tus­ten jäse­nil­le ano­nyy­mis­ti. Meil­le oli tär­ke­ää saa­da asiak­kail­tam­me palau­tet­ta sii­tä, mis­sä olem­me onnis­tu­neet ja missä

Lue lisää » 
Kreivin Isännöinnin joulukortti

Positiivisten muutosten vuosi 2023 

Näin jou­lun alla ja vuo­den lähes­tyes­sä lop­pu­aan pysäh­dyn taas kat­so­maan taak­se­päin Krei­vin Isän­nöin­nin kulu­nee­seen vuo­teen. Sii­hen mah­tuu pal­jon innos­ta­vaa ja uut­ta tapah­tu­maa. Saim­me olla mukana

Lue lisää » 

Palvelujemme hinnat muuttuvat 1.1.2024

Ylei­ses­tä hin­to­jen nousus­ta joh­tuen Krei­vin Isän­nöin­ti tar­kis­taa hin­to­jaan. Teem­me 6,4 pro­sen­tin koro­tuk­sen talo­yh­tiöi­den kiin­te­ään kuu­kausi­ve­loi­tus­hin­taan 1.1.2024 alkaen. Koro­tus kos­kee sopi­muk­sia, jot­ka ovat astu­neet voi­maan ennen

Lue lisää » 
Harri Palsila ja Thomas Hacklin, Kreivin Isännöinti

Kreivin Isännöinnille vastuullisuusauktorisointi 

Krei­vin Isän­nöin­ti on saa­nut vas­tuul­li­sen isän­nöin­nin ISA-auk­­­to­­­ri­­­soin­­­nin. Se myön­ne­tään isän­nöin­tiy­ri­tyk­sel­le, joka huo­leh­tii hen­ki­lö­kun­nas­taan sekä toi­mii avoi­mes­ti ja luo­tet­ta­vas­ti nou­dat­taen isän­nöin­nin eet­ti­siä ohjei­ta. ”Tämä on osoitus,

Lue lisää » 

Pyydä tarjous!