Muutostyöhakemus

Mikä­li talo­yh­tiön raken­nus­vuo­si on 1990- luku tai van­hem­pi, tulee uuden lain mukaan suo­rit­taa asbes­ti­kar­toi­tus puret­ta­vis­ta mate­ri­aa­leis­ta. Jos maa­laat, tape­toit tai asen­nat lami­naa­tin niin ei muu­tos­työil­moi­tuk­sel­le ole tar­vet­ta.

Tiedot suunnitteilla olevasta työstä

LVI työt

Teki­jän tulee olla luvan saa­nut put­ki­mies

Rakennustyöt

Vedeneristystöiden suorittaja

Sähkötyöt

Teki­jän tulee olla luvan saa­nut säh­kö­mies

Ilmoittajan tiedot

Huo­neis­ton tark­ka osoi­te
Huo­moit­han, että remont­tia ei saa aloit­taa ennen isän­nöit­si­jän anta­maa lupaa.

Muutostyön suunnitelmat

Lataa tähän muu­tos­työn suun­ni­tel­mat ja mah­dol­li­nen poh­ja­ku­va PDF muo­dos­sa

Lataa muita remontin liitteitä

reCAPTC­HA is requi­red.