Kreivin Isännöinti

Aloitetaan isännöinnin uusi aika yhdessä!

Korkealaatuisia hallinnollisia palveluita, talouspalveluita ja teknistä isännöintiä taloyhtiöille Naantalissa ja lähialueilla.

Arvot

Asset 1

Palveleva 

 • Hyvä asia­kas­pal­ve­lu on kai­ken toi­min­tam­me läh­tö­koh­ta. Tie­däm­me, että asia­kas on ”KREI­VI” ja me olem­me asiak­kaan palvelija. 
 • Pal­ve­lem­me ammat­ti­tai­toi­ses­ti, jous­ta­vas­ti ja ripeästi. 
 • Haluam­me olla luo­tet­ta­va ja tie­däm­me, että luot­ta­mus syn­tyy teoista. 
 • Isän­nöin­nin eet­ti­set ohjeet ohjaa­vat toi­min­taam­me joka tilanteessa. 
Asset 1

Aloitteellinen 

 • Aktii­vi­nen vies­tin­tä on toi­min­tam­me ydin­tä. Haluam­me olla näky­väs­ti esil­lä asuk­kai­den arjes­sa edis­tä­mäl­lä tie­don saa­ta­vuut­ta ja lisää­mäl­lä vuorovaikutusta. 
 • Panos­tam­me suun­ni­tel­mal­li­seen vies­tin­tään nyky­ai­kai­sil­la työkaluilla. 
 • Olem­me enna­koi­via ja aloitteellisia. 
Asset 1

Nykyaikainen 

 • Käy­täm­me alan par­hai­ta työ­ka­lu­ja. Säh­köi­set pal­ve­lu­ka­na­vam­me ovat aina asiak­kai­dem­me ulot­tu­vil­la, myös mobiilisti. 
 • Auto­ma­ti­soim­me perus­toi­min­to­ja ja tehos­tam­me talo­yh­tiöi­den hallintoa. 
Asset 1

Osaava 

 • Huo­leh­dim­me ammat­ti­tai­tom­me jat­ku­vas­ta kehittämisestä. 
 • Haluam­me olla edel­lä­kä­vi­jä ja kehit­tää isän­nöin­ti­toi­min­taa sekä sen arvos­tus­ta ole­mal­la “pal­ve­le­va”, “nyky­ai­kai­nen”, “aloit­teel­li­nen” ja “osaa­va”.

Työkalut

Taloyhtiöille

Tar­joam­me säh­köi­sen talous­seu­ran­nan hal­li­tuk­sen jäse­nil­le ja var­mis­tam­me, että talo­yh­tiöl­lä on aina käy­tös­sään reaa­liai­kai­nen dokumentointi.

Ohjel­mis­to­rat­kai­sum­me antaa posi­tii­vi­sen pal­ve­lu­ko­ke­muk­sen kai­kil­le talo­yh­tiön käyttäjäryhmille. 

 • Säh­köi­nen talous­hal­lin­to on reaa­liai­kai­ses­ti vas­tuu­hen­ki­löi­den katsottavissa.
 • Mah­dol­lis­tam­me eri kulu­tus­lu­ke­mien seu­ran­nan reaaliaikaisesti.
 • Yhtei­sen kalen­te­rin ja ilmoi­tus­tau­lun ansios­ta talo­yh­tiön vies­tin­tä on vai­va­ton­ta ja nopeaa.

Krei­vi isän­nöin­ti tar­jo­aa nyky­ai­kais­ta ja paras­ta pal­ve­lua – aloi­te­taan isän­nöin­nin uusi aika yhdessä!

Asukkaille

Pal­ve­lum­me sel­keyt­tää talo­yh­tiön toi­min­taa lisää­mäl­lä tie­don saa­ta­vuut­ta ja vuo­ro­vai­ku­tus­ta eri osa­puol­ten välil­lä. Samal­la se lisää asuk­kai­den yhtei­söl­li­syyt­tä ja tur­val­li­suut­ta. Säh­köis­ten asu­kas­pal­ve­lu­jen avul­la asuk­kaat pysy­vät hel­pos­ti kär­ryil­lä kiin­teis­tön kehi­tyk­ses­sä – sau­na­vuo­rois­ta remont­tei­hin ja talou­den seurantaan.

Pal­ve­lum­me yhdis­tää asuk­kaat ja isän­nöit­si­jän yhtei­seen kana­vaan samal­la, kun se tar­jo­aa mark­ki­noi­den par­haat hal­lin­to­työ­ka­lut vas­tuu­hen­ki­löil­le. Hen­ki­lö­koh­tai­set asu­kas­si­vut ovat aina asuk­kai­den saa­ta­vil­la mobiilissa.

 • Talo­yh­tiön yhteystiedot
 • Tie­dot­teet osak­kail­le ja asukkaille
 • Huol­to­pyyn­nöt
 • Säh­köi­set varauskalenterit
 • Talo­yh­tiön kulutusluvut
 • Muu­tos­työil­moi­tuk­set
 • Tie­dos­to­pank­ki
 • Vies­tin­tä

Verkkokauppa

Asia­kir­jo­jen tilaa­mi­nen onnis­tuu vai­vat­to­mas­ti verkosta.

Kaup­pa pal­ve­lee asuk­kai­ta ja sidos­ryh­miä kel­lon ympä­ri. Doku­men­tit ovat hel­pos­ti ja nopeas­ti saatavilla.

Pyydä tarjous!