Isännöintipalvelut

Isännöintipalvelut Naantali ja lähialueet

Krei­vin Isän­nöin­ti tar­jo­aa asiak­kail­leen koko­nais­val­tais­ta isän­nöin­ti­pal­ve­lua par­hai­den työ­ka­lu­jen avul­la. Isän­nöin­ti­pal­ve­lum­me pitää sisäl­lään kaik­ki isän­nöin­ti­teh­tä­vä­luet­te­lon mukai­set teh­tä­vät. Isän­nöit­si­jän pal­ve­lut voi­daan tar­vit­taes­sa myös rää­tä­löi­dä asiak­kaam­me toi­vei­den mukai­ses­ti. Pal­ve­lem­me asun­to-osa­keyh­tiöi­tä Naan­ta­lis­sa ja lähialueilla.

Isän­nöit­si­jä on asun­to-osa­keyh­tiön toi­mi­tus­joh­ta­ja, jon­ka tär­kein teh­tä­vä on yhtiö­ko­kouk­sen ja hal­li­tuk­sen anta­mien ohjei­den ja mää­räys­ten mukaan hoi­taa yhtiön juok­se­vaa hal­lin­toa. Tämän lisäk­si lais­sa on joi­ta­kin isän­nöit­si­jäl­le mää­ri­tel­ty­jä erityistehtäviä.

Isännöintipalvelumme koostuvat seuraavista tehtävistä:

Isännöitsijän hallinnolliset palvelut

Krei­vin Isän­nöin­ti huo­leh­tii talo­yh­tiön päi­vit­täi­sis­tä hal­lin­nol­li­sis­ta teh­tä­vis­tä, jot­ka rää­tä­löi­dään aina jokai­sen asun­to-osa­keyh­tiön toi­vei­den ja tar­pei­den mukai­ses­ti. Hal­lin­nol­lis­ten pal­ve­lui­dem­me tavoit­tee­na on huo­leh­tia yhdes­sä talou­del­li­sen ja tek­ni­sen isän­nöin­nin kans­sa talo­yh­tiön arjes­ta ja var­mis­taa sekä osak­kail­le että asuk­kail­le tur­val­li­nen tule­vai­suus ja viih­tyi­sä asui­nym­pä­ris­tö. Hal­lin­nol­lis­ten pal­ve­lui­dem­me kes­kiös­sä ovat aina jous­ta­va pal­ve­lu sekä avoin ja läpi­nä­ky­vä viestintä.

 • Kokous­ru­tii­nien hoi­ta­mi­nen (hal­li­tuk­sen kokouk­set ja yhtiökokoukset)
 • Kiin­teis­töä kos­ke­vat sopi­mus­asiat (vakuu­tus-, huol­to- ja sii­vous­so­pi­mus jne.)
 • Eri­lai­set val­von­ta­teh­tä­vät (lakien ja mää­räys­ten noudattaminen)
 • Ilmoi­tus­vel­vol­li­suuk­sien hoitaminen
 • Yhtiön työn­te­ki­jöi­den työsuhdeasiat
 • Vies­tin­tä
 • Toi­min­ta- ja rahoi­tus­suun­ni­tel­mien laadinta
 • Talous­ar­vion laa­din­ta ja seuranta
 • Raha­lii­ken­teen hoi­to, kir­jan­pi­to ja tilin­pää­tök­sen laadinta
 • Vuo­kra- ja vas­ti­ke­kir­jan­pi­to, palkat

Isännöitsijän talouspalvelut

Krei­vin Isän­nöin­ti tar­jo­aa asun­to-osa­keyh­tiöil­le kat­ta­vat talou­del­li­set pal­ve­lut, rahoi­tus­suun­nit­te­lus­ta raha­lii­ken­teen hoi­toon. Läpi­nä­ky­vän, laa­duk­kaan ja ajan­ta­sai­sen talous­pal­ve­lum­me tavoit­tee­na on huo­leh­tia talo­yh­tiön talou­del­li­ses­ta suun­nit­te­lus­ta ja reaa­liai­kai­ses­ta talous­hal­lin­nos­ta sekä var­mis­taa kiin­teis­tön arvon säi­ly­mi­nen jatkossa.

Tekninen isännöinti

Krei­vin Isän­nöin­nin tek­ni­set isän­nöit­si­jät pal­ve­le­vat talo­yh­tiö­tä tek­ni­sis­sä ongel­mis­sa, kat­sel­muk­sis­sa ja eri­lai­sis­sa kun­to­tut­ki­muk­sis­sa sekä kor­jaus­hank­keis­sa. Tek­ni­nen isän­nöin­ti tukee ja hel­pot­taa myös hal­lin­nol­li­sen isän­nöit­si­jän sekä hal­li­tuk­sen toi­min­taa. Tek­ni­sen isän­nöin­tim­me tavoit­tee­na on pitää huol­ta talo­yh­tiön kun­nos­tuk­sis­ta ja osak­kai­den muu­tos­töis­tä sekä opti­moi­da korjauskustannuksia. 

 • Kiin­teis­tön­hoi­to­teh­tä­vien järjestäminen
 • Kun­nos­sa­pi­dos­ta ja kor­jauk­sis­ta huolehtiminen
 • Uuden kiin­teis­tön vas­taan­ot­toon liit­ty­vät asiakirjat
 • Kor­jaus- ja perus­pa­ran­nus­asioi­den hal­lin­nol­li­nen organisointi

Hinnasto 1.9.2022 

Hinnasto 1.1.2024 alkaen

Pyydä tarjous!