Vuosi 2021: uusia kokeiluja, tuttuja asiakkaita

Näin vuo­den päät­tyes­sä on oiva het­ki pysäh­tyä kat­so­maan taus­ta­pei­liin. Täl­lai­nen koke­mus­ten jäsen­tä­mi­nen aut­taa kehit­ty­mään. Näin isän­nöit­si­jä­nä ja yrit­tä­jä­nä voin kat­sel­la kulu­vaa vuot­ta aina­kin kah­des­ta vink­ke­lis­tä ja molem­mis­ta kat­soen vuo­si 2021 oli Krei­vin Isän­nöin­nil­le hyvä. Kysees­sä oli Krei­vin Isän­nöin­nin toi­nen toi­min­ta­vuo­si, johon men­nes­sä ensim­mäi­set asiak­kaat oli­vat tul­leet jo tutuik­si ja toi­min­ta­mal­lit vakiin­tu­neet suju­vik­si. Tämä mah­dol­lis­ti sen, että […]