Vuosi 2021: uusia kokeiluja, tuttuja asiakkaita

Kreivin Isännöinti joulutervehdys 2021 netti

Näin vuo­den päät­tyes­sä on oiva het­ki pysäh­tyä kat­so­maan taus­ta­pei­liin. Täl­lai­nen koke­mus­ten jäsen­tä­mi­nen aut­taa kehit­ty­mään. Näin isän­nöit­si­jä­nä ja yrit­tä­jä­nä voin kat­sel­la kulu­vaa vuot­ta aina­kin kah­des­ta vink­ke­lis­tä ja molem­mis­ta kat­soen vuo­si 2021 oli Krei­vin Isän­nöin­nil­le hyvä.

Kysees­sä oli Krei­vin Isän­nöin­nin toi­nen toi­min­ta­vuo­si, johon men­nes­sä ensim­mäi­set asiak­kaat oli­vat tul­leet jo tutuik­si ja toi­min­ta­mal­lit vakiin­tu­neet suju­vik­si. Tämä mah­dol­lis­ti sen, että voim­me yhdes­sä asuk­kai­den kans­sa läh­teä kokei­le­maan uusia työ­ka­lu­ja ja -mene­tel­miä ja kehit­tä­mään nii­tä edelleen.

Molem­min­puo­li­nen hyö­ty säh­köi­sis­tä työkaluista 

Uskon vah­vas­ti säh­köi­seen asioin­tiin. Säh­köis­ten työ­ka­lu­jen laa­ja hyö­dyn­tä­mi­nen tehos­taa asioi­den hoi­toa ja paran­taa isän­nöin­ti­pal­ve­lua. Työ­vai­heet vähe­ne­vät, pal­ve­lu nopeu­tuu ja rahaa sääs­tyy. Sekä asuk­kaat että isän­nöit­si­jä voittavat!

Enkä tar­koi­ta pel­käs­tään asia­kas­vies­tin­tään liit­ty­viä sovel­luk­sia, vaan myös talo­yh­tiön hal­lin­toon liit­ty­vien pro­ses­sien taus­tal­la pyö­ri­viä jär­jes­tel­miä, jot­ka tehos­ta­vat tie­don keruu­ta ja käsit­te­lyä. Esi­mer­kik­si kulu­tus­lu­ke­mat voi­daan kerä­tä tehok­kaas­ti ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti ja tämä tie­to jalos­taa las­ku­tus­ta ja rapor­toin­tia varten.

Myös tie­don­siir­toa viran­omais­ten rekis­te­rei­hin kehi­te­tään jat­ku­vas­ti. Täs­tä on esi­merk­ki­nä huo­neis­to­tie­to­jär­jes­tel­mä, jon­ka avul­la osa­ke­huo­neis­to­jen omis­tus­tie­dot siir­tyi­vät suo­raan uuteen Maan­mit­taus­lai­tok­sen yllä­pi­tä­mään rekisteriin.

Säh­köis­tä kehi­tys­tä tukee ja vah­vis­taa myös uusi talo­yh­tiöi­tä kos­ke­va lain­sää­dän­tö, jota hal­li­tus valmistelee.

Digi­taa­li­suus aset­taa tiet­ty­jä osaa­mi­sen ja valp­pau­den vaa­ti­muk­sia isän­nöin­tiy­ri­tyk­sel­le ja sen joh­dol­le. On olta­va hereil­lä, osat­ta­va tun­nis­taa alan uudis­tu­neet vaa­ti­muk­set ja vali­ta nii­den täyt­tä­mi­seen oikeat kumppanit.

Ilmas­to­tal­koot taloyhtiöissä

Ilmas­ton­muu­tok­sen hil­lin­näs­sä ener­gia­te­hok­kuus- ja hii­li­neut­raa­li­suus­ta­voit­teet tule­vat yhä vah­vem­min näky­mään asu­mi­seen liit­ty­vis­sä kes­kus­te­luis­sa ja pää­tök­sen­teos­sa. Läm­mi­tys­muo­don valin­nan lisäk­si on kiin­ni­tet­tä­vä huo­mio­ta raken­nus­ten eris­tä­mi­seen, ener­gian tal­teen­ot­toon ja uusiu­tu­van ener­gian hyö­dyn­tä­mi­seen. Säh­kö­au­toi­lu lisään­tyy, mikä vaa­tii talo­yh­tiöil­tä inves­toin­te­ja sekä säh­kö­kes­kuk­siin että latauslaitteisiin.

Kun näi­hin lisä­tään taval­li­set kun­nos­sa­pi­to- ja perus­kor­jaus­työt, talo­yh­tiöi­den päät­tä­jil­lä ja isän­nöit­si­jäl­lä on edes­sään työn­täyt­tei­set vuodet.

Kat­son tule­vai­suu­teen innol­la. Isän­nöin­tia­lan vaa­ti­muk­set uudis­tu­vat ja me aiom­me pysyä muu­tok­ses­sa muka­na huo­leh­ti­mal­la osaa­mi­sen ja talo­tek­niik­kaan liit­ty­vän kump­pa­niyh­teis­työn kehit­tä­mi­ses­tä. Tavoit­tee­nam­me on kas­vaa, mut­ta mal­til­li­ses­ti, pal­ve­lun laa­dus­ta kiin­ni pitäen. Panos­tam­me jat­kos­sa­kin työ­ka­lui­hin, joil­la voim­me pal­vel­la asuk­kai­ta entis­tä­kin paremmin.

Näi­den lupaus­ten myö­tä toi­vo­tan rau­hal­lis­ta ja ren­tout­ta­vaa jou­lun­ai­kaa ja hyvää uut­ta vuot­ta kai­kil­le asiak­kail­lem­me ja yhteis­työ­kump­pa­neil­lem­me. Kii­tos luottamuksestanne.

Tho­mas Hacklin
isän­nöit­si­jäy­rit­tä­jä

 

 

 

Jaa tämä artikkeli