Esittelyssä uusi kiinteistösihteerimme Theressa Nilsson

Theressa Nilsson urheilee ulkona

Krei­vin Isän­nöin­nin tii­mi kas­vaa 4. syys­kuu­ta 2023, kun The­res­sa Nils­son aloit­taa kiin­teis­tö­sih­tee­ri­nä. Teh­tä­vä on hänel­le ennes­tään tut­tu, sil­lä hän on toi­mi­nut aiem­min­kin vas­taa­vis­sa teh­tä­vis­sä. Sih­tee­ri­kou­lu­tuk­sen lisäk­si The­res­sal­la on isän­nöit­si­jän tut­kin­to ja koke­mus kym­me­nen vuo­den yrit­tä­jyy­des­tä. Krei­vin Isän­nöin­nis­sä The­res­sa vas­taa muun muas­sa asia­kas­pal­ve­lus­ta, vas­tik­kei­den val­von­nas­ta, las­ku­tuk­ses­ta sekä pal­ve­lu­pyyn­tö­jen välit­tä­mi­ses­tä isän­nöit­si­jäl­le ja huol­to­hen­ki­löil­le. Hän odot­taa innois­saan työn […]