Esittelyssä uusi kiinteistösihteerimme Theressa Nilsson

Theressa Nilsson urheilee ulkona

Krei­vin Isän­nöin­nin tii­mi kas­vaa 4. syys­kuu­ta 2023, kun The­res­sa Nils­son aloit­taa kiin­teis­tö­sih­tee­ri­nä. Teh­tä­vä on hänel­le ennes­tään tut­tu, sil­lä hän on toi­mi­nut aiem­min­kin vas­taa­vis­sa teh­tä­vis­sä. Sih­tee­ri­kou­lu­tuk­sen lisäk­si The­res­sal­la on isän­nöit­si­jän tut­kin­to ja koke­mus kym­me­nen vuo­den yrittäjyydestä.

Krei­vin Isän­nöin­nis­sä The­res­sa vas­taa muun muas­sa asia­kas­pal­ve­lus­ta, vas­tik­kei­den val­von­nas­ta, las­ku­tuk­ses­ta sekä pal­ve­lu­pyyn­tö­jen välit­tä­mi­ses­tä isän­nöit­si­jäl­le ja huol­to­hen­ki­löil­le. Hän odot­taa innois­saan työn tuo­mia haasteita.

”Krei­vin Isän­nöin­ti on kas­va­va yri­tys ja sik­si koen, että tämä on hie­no mah­dol­li­suus. Pidän itse­näi­ses­tä työs­ken­te­lys­tä ja odo­tan, että saan teh­tä­väs­sä uute­na tuo­da oman osaa­mi­se­ni ja näke­myk­se­ni asia­kas­pal­ve­luun ja isän­nöit­si­jöi­den työn tuke­mi­sek­si. Arvos­tan myös jous­ta­vaa, nyky­ai­kais­ta työ­nan­ta­jaa, joka mah­dol­lis­taa etä­nä työs­ken­te­lyn”, The­res­sa Nils­son kertoo.

”Olen iloi­nen saa­des­sam­me The­res­san tii­miim­me vah­vis­tuk­sek­si. Hänen avul­laan pys­tym­me ole­maan entis­tä pal­ve­le­vam­pi, aloit­teel­li­sem­pi ja osaa­vam­pi. Uskon, että meil­le on kas­va­va­na yri­tyk­se­nä hyö­tyä hänen aiem­mas­ta koke­muk­ses­taan pie­nis­tä ja isom­mis­ta toi­mis­tois­ta. Pie­neh­kö tii­mim­me kai­paa myös vah­vaa kykyä ja halua itse­näi­seen työs­ken­te­lyyn, mitä The­res­sal­ta löy­tyy”, tote­aa Tho­mas Hacklin, Krei­vin Isän­nöin­nin perus­ta­ja ja omistaja.

The­res­sa asuu tyt­tä­ren­sä kans­sa Kaa­ri­nas­sa. Hän ren­tou­tuu juok­se­mal­la pit­kiä lenk­ke­jä sääs­sä kuin sääs­sä ja viet­tä­mäl­lä aikaa tyt­tä­ren­sä, avo­puo­li­son­sa ja ystä­vien­sä kans­sa. Hän viih­tyy myös koto­na ja naut­tii sisus­ta­mi­ses­ta, ääni­kir­jo­jen kuun­te­lus­ta ja meditoinnista.

Jaa tämä artikkeli