Arjen helppoja energiansäästövinkkejä

Vihreän sähkön töpseli

Jokai­nen meis­tä voi hel­pos­ti vähen­tää kodin ener­gian­ku­lu­tus­ta asu­mi­seen liit­ty­vil­lä muu­tok­sil­la. Jo pie­nin kei­noin säh­kö­las­kua saa alen­net­tua 10 prosenttia.

Yli nel­jäs­osa ker­ros­ta­lo­ko­din ener­gian­ku­lu­tuk­ses­ta menee säh­köön. Säh­kö­läm­mit­tei­sis­sä kodeis­sa osuus on vie­lä­kin suu­rem­pi. Säh­kö­lait­tei­den sam­mut­ta­mi­nen käy­tön jäl­keen ja valo­jen kat­kai­su huo­neis­ta, jois­sa ei oles­kel­la, ovat yksin­ker­tai­sia sääs­tö­kei­no­ja, jois­ta niin kuk­ka­ro kuin ilmas­to­kin kiittävät.

Tie­sit­kö, että jopa 30 pro­sent­tia talo­yh­tiön läm­mi­ty­se­ner­gias­ta menee veden läm­mi­tyk­seen. Läm­min vesi voi olla jopa kak­si ker­taa kal­liim­paa kuin kyl­mä vesi. Veden läm­mi­tyk­sen osuus on jopa vii­den­nek­sen kodin ener­gian­ku­lu­tuk­ses­ta. Vet­tä sääs­tä­vät hanat ja wc:t aut­ta­vat osit­tain pie­nen­tä­mään kulu­tus­ta. Tär­kein­tä on kui­ten­kin se, miten pal­jon vet­tä kulutetaan.

  • Valit­se mie­luum­min suih­ku kuin kylpy
  • Älä juok­su­ta vet­tä turhaan
  • Kor­jau­ta heti vuo­ta­va hana tai WC-istuin.

Omaa säh­kön­ku­lu­tus­ta kan­nat­taa myös tark­kail­la. Kulu­tus­tie­dot saa oman säh­köyh­tiön verk­ko­pal­ve­lus­ta, jos­sa näkyy kulu­tus tun­nin tark­kuu­del­la. Myös yksit­täis­ten lait­tei­den säh­kön­syön­tiä voit mita­ta kulu­tus­mit­ta­ril­la. Mit­ta­rei­ta saa lai­naan säh­köyh­tiös­tä tai kir­jas­tos­ta. Nii­den avul­la voi pal­jas­tua esi­mer­kik­si lait­tei­den iän perus­teel­la syn­ty­vä hukkakulutus.

  • Osta uusiu­tu­val­la ener­gial­la tuo­tet­tua säh­köä ja lämpöä.
  • Sää­dä, jos mah­dol­lis­ta, huo­nei­den läm­pö­ti­la opti­maa­li­ses­ti käy­tön mukaan. Suo­si­tuk­se­na pide­tään 21 astet­ta. Jo yhden asteen vähen­nys las­kee 5 pro­sent­tia lämmityskuluja.
  • Sam­mu­ta lait­teet ja valot, kun nii­tä ei tar­vi­ta, mukaan­lu­kien lattialämmitys.

Talo­yh­tiön help­po sähkönsäästövinkki

Talo­yh­tiön säh­köä voi sääs­tää jopa puo­let pel­käs­tään uusi­mal­la van­hat valai­si­met ja vaih­ta­mal­la heh­ku­lam­put ledeik­si. Näil­lä on suu­ri vai­ku­tus eri­tyi­ses­ti jos yhtiös­sä on pal­jon ulko­va­lais­tus­ta. Sääs­tö näkyy sekä säh­kö­las­kus­sa että lamp­pu­jen vaihtotiheydessä.

Lue lisää:
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/hyva_arki_kotona
https://www.sitra.fi/blogit/saastoja-taloyhtioissa-mita-opimme/

Jaa tämä artikkeli