Energiansäästöä arjen pienillä teoilla

Energy savings

Nyt kun ener­gia­kus­tan­nuk­set ovat kovas­ti nous­seet, voi jokai­nen meis­tä omil­la toi­mil­laan pie­nen­tää ener­gian­ku­lu­tus­taan ja hil­li­tä samal­la sekä talo­yh­tiön että omaa säh­­kö- ja läm­mi­tys­las­kua. Täs­sä muu­ta­ma help­po vink­ki ener­gian sääs­tä­mi­sek­si: 1) Sam­mu­ta säh­kö­lait­teet, kun et käy­tä nii­tä. Älä pidä lait­tei­ta tur­haan val­mius­ti­las­sa, tai latu­rei­ta sei­näs­sä. Val­mius­ti­las­sa ole­vat lait­teet kulut­ta­vat säh­köä jopa 5–10% kodin koko­nais­ku­lu­tuk­ses­ta. 2) Sammuta […]

Arjen helppoja energiansäästövinkkejä

Vihreän sähkön töpseli

Jokai­nen meis­tä voi hel­pos­ti vähen­tää kodin ener­gian­ku­lu­tus­ta asu­mi­seen liit­ty­vil­lä muu­tok­sil­la. Jo pie­nin kei­noin säh­kö­las­kua saa alen­net­tua 10 pro­sent­tia. Yli nel­jäs­osa ker­ros­ta­lo­ko­din ener­gian­ku­lu­tuk­ses­ta menee säh­köön. Säh­kö­läm­mit­tei­sis­sä kodeis­sa osuus on vie­lä­kin suu­rem­pi. Säh­kö­lait­tei­den sam­mut­ta­mi­nen käy­tön jäl­keen ja valo­jen kat­kai­su huo­neis­ta, jois­sa ei oles­kel­la, ovat yksin­ker­tai­sia sääs­tö­kei­no­ja, jois­ta niin kuk­ka­ro kuin ilmas­to­kin kiit­tä­vät. Tie­sit­kö, että jopa 30 prosenttia […]