Etäkokouksien pitäminen helpottuu taloyhtiössä

Nainen, laptop, koira_SarahChai, Pexels

Hei­nä­kuun alus­sa 2022 tuli voi­maan asun­to-osa­keyh­tiö­lain muu­tos, joka hel­pot­taa talo­yh­tiön kokous­ten jär­jes­tä­mis­tä etäyh­tey­del­lä. Sen myö­tä yhtiö­ko­kouk­set voi­daan pitää täy­sin etä­nä eikä fyy­sis­tä kokous­ti­laa enää vaa­di­ta. Talo­yh­tiön hal­li­tus päät­tää, pide­tään­kö kokous koko­naan etä­nä, hybri­di­nä vai van­haan mal­liin kokous­ti­las­sa. Isom­mis­sa talo­yh­tiöis­sä etäyh­teys­mah­dol­li­suus on tar­jot­ta­va aina, jos pie­ni­kin jouk­ko osak­kai­ta näin toivoo.

Koro­na-aika­na saim­me etäyh­tey­del­lä pidet­tä­vis­tä talo­yh­tiö­ko­kouk­sis­ta hyvää koke­mus­ta. Val­tao­sa niis­tä jär­jes­tet­tiin hybri­di­nä. Osa osal­lis­tu­jis­ta oli pai­kan pääl­lä kokous­ti­las­sa, osa etäyh­tey­den välityksellä. 

Etäyh­teys­mah­dol­li­suus hel­pot­ti eten­kin muu­al­la asu­vien osak­kai­den osal­lis­tu­mis­ta kokouk­siin. Se madal­si yhä useam­man kyn­nys­tä osal­lis­tua. Samal­la sääs­tyi aikaa, kun sitä ei tar­vin­nut käyt­tää kokous­pai­kal­le siir­ty­mi­seen, vaan osal­lis­tua pys­tyi koti­soh­val­ta tai vaik­ka kävelylenkiltä.

Isän­nöin­ti- ja kiin­teis­tö­ala säh­köis­tyy jat­ku­vas­ti. Tämä laki­muu­tos on luon­te­va ja ter­ve­tul­lut kehi­ty­sas­kel täl­lä polul­la. Krei­vin Isän­nöin­nil­lä on val­miit työ­ka­lut ja käy­tän­nöt etä­ko­kouk­sien jär­jes­tä­mi­seen ja tar­joam­me asiak­kai­lem­me mah­dol­li­suu­den jär­jes­tää sekä etä- että hybri­di­ko­kouk­sia. Kan­nus­tam­me käyt­tä­mään niitä!

Lue lisää Isän­nöin­ti­lii­ton tiedotteesta

Jaa tämä artikkeli