Esittelyssä uusi kiinteistösihteerimme Theressa Nilsson

Theressa Nilsson urheilee ulkona

Krei­vin Isän­nöin­nin tii­mi kas­vaa 4. syys­kuu­ta 2023, kun The­res­sa Nils­son aloit­taa kiin­teis­tö­sih­tee­ri­nä. Teh­tä­vä on hänel­le ennes­tään tut­tu, sil­lä hän on toi­mi­nut aiem­min­kin vas­taa­vis­sa teh­tä­vis­sä. Sih­tee­ri­kou­lu­tuk­sen lisäk­si The­res­sal­la on isän­nöit­si­jän tut­kin­to ja koke­mus kym­me­nen vuo­den yrit­tä­jyy­des­tä. Krei­vin Isän­nöin­nis­sä The­res­sa vas­taa muun muas­sa asia­kas­pal­ve­lus­ta, vas­tik­kei­den val­von­nas­ta, las­ku­tuk­ses­ta sekä pal­ve­lu­pyyn­tö­jen välit­tä­mi­ses­tä isän­nöit­si­jäl­le ja huol­to­hen­ki­löil­le. Hän odot­taa innois­saan työn […]

Kreivin Isännöinnille vastuullisuusauktorisointi

Harri Palsila ja Thomas Hacklin, Kreivin Isännöinti

Krei­vin Isän­nöin­ti on saa­nut vas­tuul­li­sen isän­nöin­nin ISA-auk­­to­­ri­­soin­­nin. Se myön­ne­tään isän­nöin­tiy­ri­tyk­sel­le, joka huo­leh­tii hen­ki­lö­kun­nas­taan sekä toi­mii avoi­mes­ti ja luo­tet­ta­vas­ti nou­dat­taen isän­nöin­nin eet­ti­siä ohjei­ta. ”Tämä on osoi­tus, että toi­mim­me eet­ti­ses­ti kes­tä­väs­ti, kehi­täm­me toi­min­taam­me jat­ku­vas­ti, vies­tim­me avoi­mes­ti ja doku­men­toim­me asiat luo­tet­ta­vas­ti. Asiak­kail­lem­me tämä tar­koit­taa luo­tet­ta­vuut­ta ja vas­tuul­li­suut­ta. Meil­lä on riip­pu­mat­to­man ulko­puo­li­sen tahon tar­kas­ta­mat toi­min­ta­ta­vat ja ne on todettu […]

Tiimimme kasvaa - esittelyssä Harri Palsila

Harri Palsila koiransa Uman kanssa

Krei­vin Isän­nöin­nin uusi vah­vis­tus on isän­nöit­si­jä­nä 1. tam­mi­kuu­ta 2023 aloit­ta­va Har­ri Pal­si­la. Hän on aiem­min toi­mi­nut IT- ja tek­no­lo­gia­teol­li­suu­des­sa kan­sain­vä­li­sis­sä joh­to­teh­tä­vis­sä sekä pk-yri­­tyk­­sis­­sä kon­­sul­­toin­­ti- ja asian­tun­ti­ja­roo­leis­sa. Hänel­le on ker­ty­nyt laa­­ja-alai­­nen koke­mus yri­tys­ten hal­lin­nos­ta, talou­des­ta, sopi­mus­ju­ri­dii­kas­ta, pro­jek­teis­ta sekä kiin­teis­tö­tek­nii­kas­ta. Hän on osal­lis­tu­nut myös usei­den talo­yh­tiöi­den ja yri­tys­ten hal­­li­­tus- ja joh­to­ryh­mä­työ­hön, mis­sä hän on koh­dan­nut ja saanut […]

Kreivin Isännöinti toivottaa hyvää joulua

Joulutervehdys 2022

Läm­min kii­tos kulu­nees­ta vuo­des­ta asiak­kail­lem­me ja yhteis­työ­kump­pa­neil­lem­me. Toi­vo­tam­me kai­kil­le rau­hal­lis­ta jou­lua ja onnea uuteen vuo­teen! Tho­mas Hacklin

Haemme isännöitsijää

Puzzle

Toi­min­tam­me kas­vaes­sa haem­me toi­mis­tol­lem­me Naan­ta­liin isän­nöit­si­jää vaki­tui­seen työ­suh­tee­seen. Isän­nöit­si­jän toi­men­ku­va Krei­vin Isän­nöin­nis­sä kes­kit­tyy nimet­ty­jen asun­­to-osa­­keyh­­tiöi­­den isän­nöin­tiin arvo­jem­me – pal­ve­le­va, aloit­teel­li­nen, nyky­ai­kai­nen ja osaa­va – mukai­ses­ti. Teh­tä­vä­nä­si on huo­leh­tia asia­kas­yh­tiöi­den arjen suju­vuu­des­ta ja kiin­teis­tö­jen arvon kehi­tyk­ses­tä. Voit olla jo alaa koke­nut tai vas­ta isän­nöit­si­jä­nä aloit­ta­va ammat­ti­lai­nen. Mik­si Krei­vin Isän­nöin­ti? Krei­vin Isän­nöin­nis­sä pää­set osak­si kas­va­vaa ja kehit­ty­vää toi­mis­toa, jos­sa panostetaan […]

Etäkokouksien pitäminen helpottuu taloyhtiössä

Nainen, laptop, koira_SarahChai, Pexels

Hei­nä­kuun alus­sa 2022 tuli voi­maan asun­­to-osa­­keyh­­tiö­­lain muu­tos, joka hel­pot­taa talo­yh­tiön kokous­ten jär­jes­tä­mis­tä etäyh­tey­del­lä. Sen myö­tä yhtiö­ko­kouk­set voi­daan pitää täy­sin etä­nä eikä fyy­sis­tä kokous­ti­laa enää vaa­di­ta. Talo­yh­tiön hal­li­tus päät­tää, pide­tään­kö kokous koko­naan etä­nä, hybri­di­nä vai van­haan mal­liin kokous­ti­las­sa. Isom­mis­sa talo­yh­tiöis­sä etäyh­teys­mah­dol­li­suus on tar­jot­ta­va aina, jos pie­ni­kin jouk­ko osak­kai­ta näin toi­voo. Koro­­na-aika­­na saim­me etäyh­tey­del­lä pidet­tä­vis­tä talo­yh­tiö­ko­kouk­sis­ta hyvää […]

Kreivin Isännöinnin uudet palveluhinnat 1.9.2022 alkaen

Ylei­ses­tä hin­to­jen nousus­ta joh­tuen Krei­vin Isän­nöin­ti jou­tuu nyt myös ensim­mäis­tä ker­taa tar­kis­ta­maan hin­to­jaan. Teem­me 5%:n koro­tuk­sen talo­yh­tiöi­den kiin­te­ään kuu­kausi­ve­loi­tus­hin­taan 1.1.2023 alkaen. Koro­tus kos­kee sopi­muk­sia, jot­ka ovat astu­neet voi­maan ennen 1.1.2022. Tar­kis­tam­me myös erik­seen veloi­tet­ta­vien pal­ve­lui­dem­me hin­nas­toa. Erik­seen veloi­tet­ta­vien pal­ve­lui­den hin­nas­toon on pää­asias­sa teh­ty ainoas­taan täs­men­nyk­siä ja täy­den­nyk­siä, var­si­nai­set koro­tuk­set kos­ke­vat lähin­nä isän­nöit­si­jän­to­dis­tus­ta, kokous­palk­kio­ta ilta-aikaan sekä […]

Kreivin Isännöinti ja Festum Accounting yhteistyöhön

Krei­vin Isän­nöin­ti on aloit­ta­nut hel­mi­kuus­ta alkaen talous­hal­lin­non yhteis­työn Fes­tum Accoun­tin­gin kans­sa. Kump­pa­nuus vapaut­taa isän­nöin­nin resurs­se­ja ydin­työ­hön eli asia­kas­pal­ve­luun, hal­lin­toon sekä kiin­teis­tö­jen ja raken­nus­ten huo­len­pi­toon. Pää­vas­tuu asiak­kai­den kir­jan­pi­don lain­mu­kai­suu­des­ta ja talo­yh­tiöi­den varain­hoi­dos­ta säi­lyy talous­hal­lin­non ulkois­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta jat­kos­sa­kin Krei­vin Isän­nöin­nil­lä. “Toi­min­tam­me kas­vaes­sa on tär­ke­ää, että pys­tym­me huo­leh­ti­maan kaik­kien asiak­kai­dem­me tar­peis­ta lupauk­sem­me mukai­ses­ti ammat­ti­tai­toi­ses­ti, jous­ta­vas­ti ja ripeäs­ti. Tämän […]

Ensimmäinen vuosi takana – miten se meni?

Joulutervehdys 2020

Krei­vin Isän­nöin­nin ensim­mäi­nen toi­min­ta­vuo­si on koh­ta­puo­lin pake­tis­sa. Nyt kun työ­tah­ti hie­man hii­puu lop­pu­vuo­den koh­dal­la, on hyvä pysäh­tyä miet­ti­mään kulu­nut­ta vuot­ta. Se on ollut erit­täin mie­len­kiin­toi­nen ja opet­ta­vai­nen. Kii­tok­set asiak­kail­le ja kump­pa­neil­le täs­tä! Isän­nöin­tia­la on digi­mur­rok­ses­sa ja muu­tos perin­tei­sis­tä työ­ta­vois­ta nyky­ai­kai­seen suun­taan saat­taa muut­tua nopeas­ti­kin. Koro­nae­pi­de­mia on osal­taan vauh­dit­ta­nut muu­tos­ta, kun mm. säh­köi­siin kokous­käy­tän­töi­hin on rajoi­tus­ten vuoksi […]

Korona-ajan yhtiökokoukset etänä

Naan­ta­lin alu­eel­la ilmes­ty­vä Ran­nik­ko­seu­tu jutut­ti Tho­mas Hackli­nia isän­nöin­nin haas­teis­ta koro­­na-aika­­na. Esi­mer­kik­si talo­yh­tiöi­den kokouk­sia ei voi­nut jär­jes­tää fyy­si­ses­ti, joten Krei­vin Isän­nöin­nin asia­kas­ta­lois­sa kokouk­set pää­tet­tiin siir­tää verk­koon. Asuk­kaat pys­tyi­vät otta­maan kan­taa esi­tys­lis­tan asioi­hin sekä suo­raan kokouk­ses­sa että etu­kä­teen kir­jeit­se.  Kevääl­lä 2020 säh­köis­tä äänes­tys­pal­ve­lua ei vie­lä ollut käy­tös­sä, mut­ta uusia rat­kai­su­ja sii­hen löy­tyy var­mas­ti pian. Krei­vin Isän­nöin­ti on […]