Asiakaskyselystä tärkeää tietoa palvelujemme kehittämiseen

Hymiöt arvostelumittarina

Vuo­den 2023 lopus­sa teim­me sar­jas­saan ensim­mäi­sen asia­kas­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lyn. Se suun­nat­tiin talo­yh­tiöi­den hal­li­tus­ten jäse­nil­le ano­nyy­mis­ti. Meil­le oli tär­ke­ää saa­da asiak­kail­tam­me palau­tet­ta sii­tä, mis­sä olem­me onnis­tu­neet ja mis­sä taas mei­dän tuli­si paran­taa. Kyse­lyn tulok­set antoi­vat meil­le myös mah­dol­li­suu­den sel­vit­tää, miten hyvin arvom­me toteu­tu­vat ja hei­jas­tu­vat asiak­kail­lem­me. Saim­me vas­tauk­sia neli­sen­kym­men­tä. Lähes 80 pro­sent­tia vas­tan­neis­ta koki, että yhteis­työm­me on kokonaisuutena […]

Isännöitsijäksi opiskeleva Vili Weurlander vahvistukseksi tiimiin

Vuo­den 2024 alus­ta Krei­vin Isän­nöin­ti sai lisä­vah­vis­tuk­sek­si hil­jat­tain Var­­si­­nais-Suo­­meen muut­ta­neen Vili Weur­lan­de­rin. Espoos­ta kotoi­sin ole­va opis­ke­li­ja on juu­ri aloit­ta­nut Isän­nöin­nin ammat­ti­tut­kin­non Caree­rias­sa ja haki oppi­so­pi­mus­paik­kaa Tur­ku-Naan­ta­li-akse­lil­ta. Vilil­lä on entuu­des­taan koke­mus­ta remont­­ti- ja raken­nusa­lan yri­tyk­sis­tä, näi­den pal­ve­lu­jen tar­joa­mi­ses­ta ver­kos­sa sekä kiin­teis­tön­vä­li­tyk­ses­tä. Samal­la hän on seu­ran­nut vie­res­tä isän­nöit­si­jöi­den työ­tä. Hän ker­too­kin isän­nöin­tia­lan olleen pit­kään mie­les­sä. Hän oli […]

Positiivisten muutosten vuosi 2023

Kreivin Isännöinnin joulukortti

Näin jou­lun alla ja vuo­den lähes­tyes­sä lop­pu­aan pysäh­dyn taas kat­so­maan taak­se­päin Krei­vin Isän­nöin­nin kulu­nee­seen vuo­teen. Sii­hen mah­tuu pal­jon innos­ta­vaa ja uut­ta tapah­tu­maa. Saim­me olla muka­na useam­man talo­yh­tiön ura­kois­sa. Saa­tim­me yhden ker­ros­ta­lon jul­ki­si­vusaa­nee­rauk­sen ja his­si­hank­keen pää­tök­seen. Näi­den lisäk­si hal­lin­noim­me muun muas­sa säh­kö­au­to­jen lataus­hank­kei­ta ja huo­neis­to­jen vahin­ko­sa­nee­rauk­sia. Autoim­me myös asiak­kai­tam­me hake­maan ARAn säh­kö­avus­tuk­sia menes­tyk­sek­kääs­ti sekä huo­leh­dim­me taloyhtiöiden […]

Esittelyssä uusi kiinteistösihteerimme Theressa Nilsson

Theressa Nilsson urheilee ulkona

Krei­vin Isän­nöin­nin tii­mi kas­vaa 4. syys­kuu­ta 2023, kun The­res­sa Nils­son aloit­taa kiin­teis­tö­sih­tee­ri­nä. Teh­tä­vä on hänel­le ennes­tään tut­tu, sil­lä hän on toi­mi­nut aiem­min­kin vas­taa­vis­sa teh­tä­vis­sä. Sih­tee­ri­kou­lu­tuk­sen lisäk­si The­res­sal­la on isän­nöit­si­jän tut­kin­to ja koke­mus kym­me­nen vuo­den yrit­tä­jyy­des­tä. Krei­vin Isän­nöin­nis­sä The­res­sa vas­taa muun muas­sa asia­kas­pal­ve­lus­ta, vas­tik­kei­den val­von­nas­ta, las­ku­tuk­ses­ta sekä pal­ve­lu­pyyn­tö­jen välit­tä­mi­ses­tä isän­nöit­si­jäl­le ja huol­to­hen­ki­löil­le. Hän odot­taa innois­saan työn […]

Kreivin Isännöinnille vastuullisuusauktorisointi

Harri Palsila ja Thomas Hacklin, Kreivin Isännöinti

Krei­vin Isän­nöin­ti on saa­nut vas­tuul­li­sen isän­nöin­nin ISA-auk­­to­­ri­­soin­­nin. Se myön­ne­tään isän­nöin­tiy­ri­tyk­sel­le, joka huo­leh­tii hen­ki­lö­kun­nas­taan sekä toi­mii avoi­mes­ti ja luo­tet­ta­vas­ti nou­dat­taen isän­nöin­nin eet­ti­siä ohjei­ta. ”Tämä on osoi­tus, että toi­mim­me eet­ti­ses­ti kes­tä­väs­ti, kehi­täm­me toi­min­taam­me jat­ku­vas­ti, vies­tim­me avoi­mes­ti ja doku­men­toim­me asiat luo­tet­ta­vas­ti. Asiak­kail­lem­me tämä tar­koit­taa luo­tet­ta­vuut­ta ja vas­tuul­li­suut­ta. Meil­lä on riip­pu­mat­to­man ulko­puo­li­sen tahon tar­kas­ta­mat toi­min­ta­ta­vat ja ne on todettu […]

Tiimimme kasvaa - esittelyssä Harri Palsila

Harri Palsila koiransa Uman kanssa

Krei­vin Isän­nöin­nin uusi vah­vis­tus on isän­nöit­si­jä­nä 1. tam­mi­kuu­ta 2023 aloit­ta­va Har­ri Pal­si­la. Hän on aiem­min toi­mi­nut IT- ja tek­no­lo­gia­teol­li­suu­des­sa kan­sain­vä­li­sis­sä joh­to­teh­tä­vis­sä sekä pk-yri­­tyk­­sis­­sä kon­­sul­­toin­­ti- ja asian­tun­ti­ja­roo­leis­sa. Hänel­le on ker­ty­nyt laa­­ja-alai­­nen koke­mus yri­tys­ten hal­lin­nos­ta, talou­des­ta, sopi­mus­ju­ri­dii­kas­ta, pro­jek­teis­ta sekä kiin­teis­tö­tek­nii­kas­ta. Hän on osal­lis­tu­nut myös usei­den talo­yh­tiöi­den ja yri­tys­ten hal­­li­­tus- ja joh­to­ryh­mä­työ­hön, mis­sä hän on koh­dan­nut ja saanut […]

Kreivin Isännöinti toivottaa hyvää joulua

Joulutervehdys 2022

Läm­min kii­tos kulu­nees­ta vuo­des­ta asiak­kail­lem­me ja yhteis­työ­kump­pa­neil­lem­me. Toi­vo­tam­me kai­kil­le rau­hal­lis­ta jou­lua ja onnea uuteen vuo­teen! Tho­mas Hacklin

Haemme isännöitsijää

Puzzle

Toi­min­tam­me kas­vaes­sa haem­me toi­mis­tol­lem­me Naan­ta­liin isän­nöit­si­jää vaki­tui­seen työ­suh­tee­seen. Isän­nöit­si­jän toi­men­ku­va Krei­vin Isän­nöin­nis­sä kes­kit­tyy nimet­ty­jen asun­­to-osa­­keyh­­tiöi­­den isän­nöin­tiin arvo­jem­me – pal­ve­le­va, aloit­teel­li­nen, nyky­ai­kai­nen ja osaa­va – mukai­ses­ti. Teh­tä­vä­nä­si on huo­leh­tia asia­kas­yh­tiöi­den arjen suju­vuu­des­ta ja kiin­teis­tö­jen arvon kehi­tyk­ses­tä. Voit olla jo alaa koke­nut tai vas­ta isän­nöit­si­jä­nä aloit­ta­va ammat­ti­lai­nen. Mik­si Krei­vin Isän­nöin­ti? Krei­vin Isän­nöin­nis­sä pää­set osak­si kas­va­vaa ja kehit­ty­vää toi­mis­toa, jos­sa panostetaan […]

Etäkokouksien pitäminen helpottuu taloyhtiössä

Nainen, laptop, koira_SarahChai, Pexels

Hei­nä­kuun alus­sa 2022 tuli voi­maan asun­­to-osa­­keyh­­tiö­­lain muu­tos, joka hel­pot­taa talo­yh­tiön kokous­ten jär­jes­tä­mis­tä etäyh­tey­del­lä. Sen myö­tä yhtiö­ko­kouk­set voi­daan pitää täy­sin etä­nä eikä fyy­sis­tä kokous­ti­laa enää vaa­di­ta. Talo­yh­tiön hal­li­tus päät­tää, pide­tään­kö kokous koko­naan etä­nä, hybri­di­nä vai van­haan mal­liin kokous­ti­las­sa. Isom­mis­sa talo­yh­tiöis­sä etäyh­teys­mah­dol­li­suus on tar­jot­ta­va aina, jos pie­ni­kin jouk­ko osak­kai­ta näin toi­voo. Koro­­na-aika­­na saim­me etäyh­tey­del­lä pidet­tä­vis­tä talo­yh­tiö­ko­kouk­sis­ta hyvää […]

Kreivin Isännöinnin uudet palveluhinnat 1.9.2022 alkaen

Ylei­ses­tä hin­to­jen nousus­ta joh­tuen Krei­vin Isän­nöin­ti jou­tuu nyt myös ensim­mäis­tä ker­taa tar­kis­ta­maan hin­to­jaan. Teem­me 5%:n koro­tuk­sen talo­yh­tiöi­den kiin­te­ään kuu­kausi­ve­loi­tus­hin­taan 1.1.2023 alkaen. Koro­tus kos­kee sopi­muk­sia, jot­ka ovat astu­neet voi­maan ennen 1.1.2022. Tar­kis­tam­me myös erik­seen veloi­tet­ta­vien pal­ve­lui­dem­me hin­nas­toa. Erik­seen veloi­tet­ta­vien pal­ve­lui­den hin­nas­toon on pää­asias­sa teh­ty ainoas­taan täs­men­nyk­siä ja täy­den­nyk­siä, var­si­nai­set koro­tuk­set kos­ke­vat lähin­nä isän­nöit­si­jän­to­dis­tus­ta, kokous­palk­kio­ta ilta-aikaan sekä […]