Ensimmäinen vuosi takana – miten se meni?

Joulutervehdys 2020

Krei­vin Isän­nöin­nin ensim­mäi­nen toi­min­ta­vuo­si on koh­ta­puo­lin pake­tis­sa. Nyt kun työ­tah­ti hie­man hii­puu lop­pu­vuo­den koh­dal­la, on hyvä pysäh­tyä miet­ti­mään kulu­nut­ta vuot­ta. Se on ollut erit­täin mie­len­kiin­toi­nen ja opet­ta­vai­nen. Kii­tok­set asiak­kail­le ja kump­pa­neil­le täs­tä! Isän­nöin­tia­la on digi­mur­rok­ses­sa ja muu­tos perin­tei­sis­tä työ­ta­vois­ta nyky­ai­kai­seen suun­taan saat­taa muut­tua nopeas­ti­kin. Koro­nae­pi­de­mia on osal­taan vauh­dit­ta­nut muu­tos­ta, kun mm. säh­köi­siin kokous­käy­tän­töi­hin on rajoi­tus­ten vuoksi […]

Korona-ajan yhtiökokoukset etänä

Naan­ta­lin alu­eel­la ilmes­ty­vä Ran­nik­ko­seu­tu jutut­ti Tho­mas Hackli­nia isän­nöin­nin haas­teis­ta koro­­na-aika­­na. Esi­mer­kik­si talo­yh­tiöi­den kokouk­sia ei voi­nut jär­jes­tää fyy­si­ses­ti, joten Krei­vin Isän­nöin­nin asia­kas­ta­lois­sa kokouk­set pää­tet­tiin siir­tää verk­koon. Asuk­kaat pys­tyi­vät otta­maan kan­taa esi­tys­lis­tan asioi­hin sekä suo­raan kokouk­ses­sa että etu­kä­teen kir­jeit­se.  Kevääl­lä 2020 säh­köis­tä äänes­tys­pal­ve­lua ei vie­lä ollut käy­tös­sä, mut­ta uusia rat­kai­su­ja sii­hen löy­tyy var­mas­ti pian. Krei­vin Isän­nöin­ti on […]