Haemme kiinteistösihteeriä joukkoomme

Puzzle

PÄI­VI­TYS 5.7.2023: Kii­täm­me kaik­kia teh­tä­vää hake­nei­ta! Run­saas­ta kiin­nos­tuk­ses­ta ja saa­mis­tam­me hyvis­tä hake­muk­sis­ta joh­tuen olem­me päät­tä­neet haun jo nyt. Haas­tat­te­luun vali­tuil­le olem­me ilmoit­ta­neet henkilökohtaisesti. 

Toi­min­tam­me kas­vaes­sa haem­me toi­mis­tol­lem­me Naantaliin

kiin­teis­tö­sih­tee­riä

vaki­tui­seen työsuhteeseen.

Etsim­me asia­kas­pal­ve­lu­hen­kis­tä kiin­teis­tö­sih­tee­riä vaki­tui­seen työ­suh­tee­seen Naan­ta­lin toi­mi­pis­teel­le. Työn­ku­vaa­si kuu­lu­vat mm. asia­kas­pal­ve­lu puhe­li­mit­se, säh­kö­pos­tit­se ja kas­vok­kain, vas­ti­ke- ja mak­su­lii­ken­teen hoi­to, huol­to­pyyn­tö­jen käsit­te­ly, asu­kas­vies­tin­tä sekä mui­ta ylei­siä toi­mis­to­teh­tä­viä. Toi­mit tii­viis­sä yhteis­työs­sä toi­mis­tom­me isän­nöit­si­jöi­den kanssa.

Tar­joam­me sinul­le vaki­tui­sen, täy­si­päi­väi­sen työn sekä mie­len­kiin­toi­sia ja moni­puo­li­sia teh­tä­viä. Pää­set osak­si kan­nus­ta­vaa ja osaa­vaa tii­miä. Toi­men­ku­va Krei­vin Isän­nöin­nis­sä kes­kit­tyy nimet­ty­jen asun­to-osa­keyh­tiöi­den isän­nöin­tiin arvo­jem­me – pal­ve­le­va, aloit­teel­li­nen, nyky­ai­kai­nen ja osaa­va – mukai­ses­ti. Teh­tä­vä­nä­si on huo­leh­tia asuk­kai­den ja talo­yh­tiöi­den arjen suju­vuu­des­ta. Toi­vom­me­kin sinul­ta muu­ta­man vuo­den koke­mus­ta vas­taa­vis­ta tehtävistä.

Mik­si Krei­vin Isännöinti?

Krei­vin Isän­nöin­nis­sä pää­set osak­si kas­va­vaa ja kehit­ty­vää toi­mis­toa, jos­sa panos­te­taan osaa­mi­seen ja par­haim­piin työ­ka­lui­hin. Meil­lä pää­set kehit­ty­mään isän­nöin­nin moni­puo­li­sis­sa työ­teh­tä­vis­sä ja osal­lis­tu­maan itse aktii­vi­ses­ti toi­min­tam­me kehittämiseen.

Panos­tam­me työ­hy­vin­voin­tiin mm. huo­leh­ti­mal­la työ­kuor­man koh­tuul­li­suu­des­ta. Haluam­me kan­nus­taa työn­te­ki­jöi­täm­me ter­veel­li­seen elä­män­ta­paan ja annam­me sik­si mah­dol­li­suu­den vii­kot­tai­seen lii­kun­taan työ­ai­ka­na. Meil­lä voit myös teh­dä jous­ta­vas­ti etätyötä.

Odo­tam­me sinulta

 • sitou­tu­mis­ta vaki­tui­seen työsuhteeseen
 • sitou­tu­mis­ta Krei­vin Isän­nöin­nin arvoihin
 • asia­kas­pal­ve­lu­hen­ki­syyt­tä
 • hyviä kir­jal­li­sia ja suul­li­sia viestintätaitoja
 • pai­neen­sie­to­ky­kyä
 • jous­ta­vuut­ta ja ongelmanratkaisukykyä

Arvos­tam­me

 • kau­pal­lis­ta- tai tek­nis­tä koulutusta
 • kiin­teis­tö­sih­tee­rin tutkintoa
 • yhteis­työ­tai­to­ja
 • koke­mus­ta Haus­vi­se-isän­nöin­ti­jär­jes­tel­mäs­tä ja ylei­sim­pien toi­mis­to-ohjel­mien hallintaa
 • rapor­toin­ti- ja asia­kas­pal­ve­lu­tai­to­ja sekä
 • hyvää pal­ve­lua­sen­net­ta ja aloitteellisuutta.

Hae teh­tä­vään lähet­tä­mäl­lä hake­muk­se­si palk­ka­toi­vei­neen 15.8.2023 men­nes­sä osoit­tee­seen asiakaspalvelu@kreivinisannointi.fi

Teh­tä­vä alkaa erik­seen sovi­tus­ti sopi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä, joten jätät­hän hake­muk­se­si jo tänään!

Tie­dus­te­lut:
Tho­mas Hacklin, isännöitsijä/yrittäjä: 040 849 2222
Har­ri Pal­si­la, isän­nöit­si­jä: 040 610 2222

Jaa tämä artikkeli