Paloturvallisuus on huolellisuutta arjessa

Ruoanlaittoa liedellä

Täl­lä vii­kol­la vie­te­tään palo­tur­val­li­suus­viik­koa. Se antaa hyvän syyn ker­ra­ta kodin tur­val­li­suu­teen liit­ty­viä teki­jöi­tä. Ne kan­nat­taa ottaa osak­si joka­päi­väis­tä arkea.

Meis­tä jokai­sel­la on vas­tuu palo­tur­val­li­suu­des­ta. Se koos­tuu pie­nis­tä käy­tän­nön teois­ta puhe­lin­ta lada­tes­sa, kynt­ti­löi­tä sytyt­täes­sä tai lie­del­lä kokkaillessa.

Näin pimeä­nä aika­na kynt­ti­lät tuo­vat tun­nel­maa, mut­ta ne tulee olla tur­val­li­ses­sa pai­kas­sa pien­ten las­ten tai per­heen eläin­ten ulot­tu­mat­to­mis­sa. Kynt­ti­löi­tä ei pidä kos­kaan jät­tää yksin, vartioimatta.

Kän­nyk­kä vaa­tii sään­nöl­li­sen lataa­mi­sen. Latu­ri taas on yksi niis­tä lait­teis­ta, jot­ka kuu­me­ne­vat hel­pos­ti ladat­taes­sa. Sik­si puhe­lin­ta ei kan­na­ta jät­tää lataa­maan yök­si tai kun ollaan kotoa poissa.

Kodis­ta löy­tyy myös monen­lais­ta muu­ta säh­kö­lai­tet­ta, kuten lie­si, jää­kaap­pi, tv, pesu­ko­ne, valai­si­met, läm­mit­ti­met, sili­tys­rau­ta ja mah­dol­li­ses­ti sau­nan kiu­as. Kan­nat­taa var­mis­taa, että lait­teet ja joh­dot ovat ehjiä, samoin pis­to­rasiat. Sään­nöl­li­nen puh­dis­tus estää pölyn ker­ty­mi­sen lait­teen sisään. Myös suo­dat­ti­met kan­nat­taa vaih­taa tar­vit­taes­sa. Useim­pia kodin­ko­nei­ta­kaan ei pidä jät­tää var­tioi­mat­ta pääl­le. Sau­nan­kiu­kaan tai läm­mit­ti­men lähel­le ei tie­ten­kään pidä lait­taa vaat­tei­ta tai esi­nei­tä. Mat­kal­le läh­ties­sä isom­mat säh­kö­lait­teet kan­nat­taa irrot­taa pistorasioista.

Onhan kodin palo­va­roi­tin kun­nos­sa?
Varoi­tin toi­mii usein paris­tol­la. Sik­si sen toi­mi­vuus on hyvä tar­kis­taa ker­ran vuo­des­sa. Varoit­ti­men paris­to tuli­si vaih­taa vuo­den välein. Paris­ton­vaih­to­päi­väk­si voi vali­ta esi­mer­kik­si Palo­va­roi­tin­päi­vän 1.12.

Jos et itse pys­ty vaih­ta­maan, pyy­dä naa­pu­ril­ta­si tai huol­to­mie­hel­tä apua. Jos taas tie­dät, että naa­pu­ri­si saat­taa kai­va­ta apua, käy kysy­mäs­sä voit­ko auttaa.

Talon ulos­käyn­nit on muis­tet­ta­va pitää esteet­tö­mi­nä hätä­pois­tu­mis­ta var­ten. Jos tie­dät, että naa­pu­ri­si ei pää­se yksin kul­ke­maan, huo­leh­dit­han, että hän­tä autetaan.

Pide­tään yhdes­sä talo turvallisena!

Lue lisää vink­ke­jä ja tes­taa, miten toi­mi­sit palo­ti­lan­tees­sa https://paloturvallisuusviikko.fi/

Jaa tämä artikkeli