Palvelujemme hinnat muuttuvat 1.1.2024

Ylei­ses­tä hin­to­jen nousus­ta joh­tuen Krei­vin Isän­nöin­ti tar­kis­taa hin­to­jaan. Teem­me 6,4 pro­sen­tin koro­tuk­sen talo­yh­tiöi­den kiin­te­ään kuu­kausi­ve­loi­tus­hin­taan 1.1.2024 alkaen. Koro­tus kos­kee sopi­muk­sia, jot­ka ovat astu­neet voi­maan ennen vuot­ta 2023.

Tar­kis­tam­me myös erik­seen veloi­tet­ta­vien pal­ve­lui­dem­me hin­nas­toa. Lisäk­si päi­vi­täm­me kol­man­nen osa­puol­ten väli­tys­palk­kioi­ta vas­taa­maan pal­ve­lun­tar­joa­jan muut­tu­nei­ta hin­to­ja. Uudet hin­nat löy­ty­vät hin­nas­tos­ta ja ne tule­vat voi­maan 1.1.2024 alkaen.

Olem­me jat­ku­vas­ti pyr­ki­neet paran­ta­maan asuk­kai­den pal­ve­lua hank­ki­mal­la säh­köi­siä työ­ka­lu­ja ja kehit­tä­mäl­lä osaa­mis­tam­me. Tar­joam­me edel­leen asiak­kail­lem­me isän­nöin­tia­lan par­haim­man ja jat­ku­vas­ti kehit­ty­vän Haus­vi­se-isän­nöin­ti­jär­jes­tel­män ja sii­hen kuu­lu­van asu­kas­por­taa­lin. Kaik­ki talo­yh­tiön hal­lin­toa ja osakkaita/asukkaita pal­ve­le­vat rat­kai­sut ja työ­ka­lut sisäl­ty­vät kiin­te­ään kuu­kausi­mak­suun. Näin hin­noit­te­lum­me pysyy sel­keä­nä ja enna­koi­ta­va­na.

Kulu­van vuo­den aika­na olemme

  • paran­ta­neet hen­ki­lö­re­surs­se­jam­me palk­kaa­mal­la kak­si uut­ta työntekijää,
  • vas­taa­not­ta­neet vas­tuul­li­sen isän­nöin­nin ISA-auktorisoinnin.

Pyrim­me jat­kos­sa­kin kehit­tä­mään pal­ve­lu­jam­me, jot­ta voim­me pal­vel­la tei­tä mah­dol­li­sim­man hyvin ja nopeasti.

Ystä­väl­li­sin ter­vei­sin,
Tho­mas Hacklin
Isän­nöit­si­jä, yrittäjä

Jaa tämä artikkeli