Asiakaskyselystä tärkeää tietoa palvelujemme kehittämiseen

Hymiöt arvostelumittarina

Vuo­den 2023 lopus­sa teim­me sar­jas­saan ensim­mäi­sen asia­kas­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lyn. Se suun­nat­tiin talo­yh­tiöi­den hal­li­tus­ten jäse­nil­le ano­nyy­mis­ti. Meil­le oli tär­ke­ää saa­da asiak­kail­tam­me palau­tet­ta sii­tä, mis­sä olem­me onnis­tu­neet ja mis­sä taas mei­dän tuli­si paran­taa. Kyse­lyn tulok­set antoi­vat meil­le myös mah­dol­li­suu­den sel­vit­tää, miten hyvin arvom­me toteu­tu­vat ja hei­jas­tu­vat asiak­kail­lem­me. Saim­me vas­tauk­sia neli­sen­kym­men­tä. Lähes 80 pro­sent­tia vas­tan­neis­ta koki, että yhteis­työm­me on kokonaisuutena […]

Palvelujemme hinnat muuttuvat 1.1.2024

Ylei­ses­tä hin­to­jen nousus­ta joh­tuen Krei­vin Isän­nöin­ti tar­kis­taa hin­to­jaan. Teem­me 6,4 pro­sen­tin koro­tuk­sen talo­yh­tiöi­den kiin­te­ään kuu­kausi­ve­loi­tus­hin­taan 1.1.2024 alkaen. Koro­tus kos­kee sopi­muk­sia, jot­ka ovat astu­neet voi­maan ennen vuot­ta 2023. Tar­kis­tam­me myös erik­seen veloi­tet­ta­vien pal­ve­lui­dem­me hin­nas­toa. Lisäk­si päi­vi­täm­me kol­man­nen osa­puol­ten väli­tys­palk­kioi­ta vas­taa­maan pal­ve­lun­tar­joa­jan muut­tu­nei­ta hin­to­ja. Uudet hin­nat löy­ty­vät hin­nas­tos­ta ja ne tule­vat voi­maan 1.1.2024 alkaen. Olem­me jat­ku­vas­ti pyr­ki­neet parantamaan […]

Tiimimme kasvaa - esittelyssä Harri Palsila

Harri Palsila koiransa Uman kanssa

Krei­vin Isän­nöin­nin uusi vah­vis­tus on isän­nöit­si­jä­nä 1. tam­mi­kuu­ta 2023 aloit­ta­va Har­ri Pal­si­la. Hän on aiem­min toi­mi­nut IT- ja tek­no­lo­gia­teol­li­suu­des­sa kan­sain­vä­li­sis­sä joh­to­teh­tä­vis­sä sekä pk-yri­­tyk­­sis­­sä kon­­sul­­toin­­ti- ja asian­tun­ti­ja­roo­leis­sa. Hänel­le on ker­ty­nyt laa­­ja-alai­­nen koke­mus yri­tys­ten hal­lin­nos­ta, talou­des­ta, sopi­mus­ju­ri­dii­kas­ta, pro­jek­teis­ta sekä kiin­teis­tö­tek­nii­kas­ta. Hän on osal­lis­tu­nut myös usei­den talo­yh­tiöi­den ja yri­tys­ten hal­­li­­tus- ja joh­to­ryh­mä­työ­hön, mis­sä hän on koh­dan­nut ja saanut […]