Kreivin Isännöinti ja Festum Accounting yhteistyöhön

Krei­vin Isän­nöin­ti on aloit­ta­nut hel­mi­kuus­ta alkaen talous­hal­lin­non yhteis­työn Fes­tum Accoun­tin­gin kans­sa. Kump­pa­nuus vapaut­taa isän­nöin­nin resurs­se­ja ydin­työ­hön eli asia­kas­pal­ve­luun, hal­lin­toon sekä kiin­teis­tö­jen ja raken­nus­ten huo­len­pi­toon. Pää­vas­tuu asiak­kai­den kir­jan­pi­don lain­mu­kai­suu­des­ta ja talo­yh­tiöi­den varain­hoi­dos­ta säi­lyy talous­hal­lin­non ulkois­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta jat­kos­sa­kin Krei­vin Isän­nöin­nil­lä. “Toi­min­tam­me kas­vaes­sa on tär­ke­ää, että pys­tym­me huo­leh­ti­maan kaik­kien asiak­kai­dem­me tar­peis­ta lupauk­sem­me mukai­ses­ti ammat­ti­tai­toi­ses­ti, jous­ta­vas­ti ja ripeäs­ti. Tämän […]