Kreivin Isännöinti ja Festum Accounting yhteistyöhön

connect-g69e90393d_1280

Krei­vin Isän­nöin­ti on aloit­ta­nut hel­mi­kuus­ta alkaen talous­hal­lin­non yhteis­työn Fes­tum Accoun­tin­gin kans­sa. Kump­pa­nuus vapaut­taa isän­nöin­nin resurs­se­ja ydin­työ­hön eli asia­kas­pal­ve­luun, hal­lin­toon sekä kiin­teis­tö­jen ja raken­nus­ten huo­len­pi­toon. Pää­vas­tuu asiak­kai­den kir­jan­pi­don lain­mu­kai­suu­des­ta ja talo­yh­tiöi­den varain­hoi­dos­ta säi­lyy talous­hal­lin­non ulkois­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta jat­kos­sa­kin Krei­vin Isännöinnillä.

“Toi­min­tam­me kas­vaes­sa on tär­ke­ää, että pys­tym­me huo­leh­ti­maan kaik­kien asiak­kai­dem­me tar­peis­ta lupauk­sem­me mukai­ses­ti ammat­ti­tai­toi­ses­ti, jous­ta­vas­ti ja ripeäs­ti. Tämän yhteis­työn myö­tä saam­me resurs­sim­me suun­nat­tua tehok­kaas­ti asiak­kai­den pal­ve­le­mi­seen. Uskom­me­kin, että tämä yhteis­työ näkyy niin osak­kail­le kuin asuk­kail­le­kin myön­tei­sel­lä taval­la”, ker­too Tho­mas Hacklin, omis­ta­jai­sän­nöit­si­jä.

”Meil­lä on tar­jo­ta koko­nai­nen tii­mi talous­hal­lin­non hoi­ta­mi­seen, mikä tuo jat­ku­vuut­ta ja takaa resurs­sien riit­tä­vyy­den. Meil­lä on myös huip­pu­ta­son osaa­mis­ta kiin­teis­tö­jen kir­jan­pi­dos­ta sekä Krei­vin Isän­nöin­nin käyt­tä­mäs­tä Haus­vi­se-isän­nöin­ti­jär­jes­tel­mäs­tä. Olem­me iloi­sia voi­des­sam­me tukea Krei­vin Isän­nöin­nin kas­vua”, tote­aa Jan­ne Eurén, toi­mi­tus­joh­ta­ja, Fes­tum Accounting.

Talous­hal­lin­non ulkois­ta­mi­sel­la ei ole vai­ku­tus­ta talo­yh­tiöi­den ja isän­nöit­si­jän väli­seen toi­min­taan.  Samoin osak­kai­den ja asuk­kai­den asioin­ti isän­nöit­si­jän kans­sa sekä las­ku­tus säi­ly­vät ennallaan.

Jaa tämä artikkeli