Tiimimme kasvaa - esittelyssä Harri Palsila

Harri Palsila koiransa Uman kanssa

Krei­vin Isän­nöin­nin uusi vah­vis­tus on isän­nöit­si­jä­nä 1. tam­mi­kuu­ta 2023 aloit­ta­va Har­ri Pal­si­la. Hän on aiem­min toi­mi­nut IT- ja tek­no­lo­gia­teol­li­suu­des­sa kan­sain­vä­li­sis­sä joh­to­teh­tä­vis­sä sekä pk-yri­­tyk­­sis­­sä kon­­sul­­toin­­ti- ja asian­tun­ti­ja­roo­leis­sa. Hänel­le on ker­ty­nyt laa­­ja-alai­­nen koke­mus yri­tys­ten hal­lin­nos­ta, talou­des­ta, sopi­mus­ju­ri­dii­kas­ta, pro­jek­teis­ta sekä kiin­teis­tö­tek­nii­kas­ta. Hän on osal­lis­tu­nut myös usei­den talo­yh­tiöi­den ja yri­tys­ten hal­­li­­tus- ja joh­to­ryh­mä­työ­hön, mis­sä hän on koh­dan­nut ja saanut […]