Tiimimme kasvaa - esittelyssä Harri Palsila

Harri Palsila koiransa Uman kanssa

Krei­vin Isän­nöin­nin uusi vah­vis­tus on isän­nöit­si­jä­nä 1. tam­mi­kuu­ta 2023 aloit­ta­va Har­ri Pal­si­la. Hän on aiem­min toi­mi­nut IT- ja tek­no­lo­gia­teol­li­suu­des­sa kan­sain­vä­li­sis­sä joh­to­teh­tä­vis­sä sekä pk-yri­tyk­sis­sä kon­sul­toin­ti- ja asian­tun­ti­ja­roo­leis­sa. Hänel­le on ker­ty­nyt laa­ja-alai­nen koke­mus yri­tys­ten hal­lin­nos­ta, talou­des­ta, sopi­mus­ju­ri­dii­kas­ta, pro­jek­teis­ta sekä kiin­teis­tö­tek­nii­kas­ta. Hän on osal­lis­tu­nut myös usei­den talo­yh­tiöi­den ja yri­tys­ten hal­li­tus- ja joh­to­ryh­mä­työ­hön, mis­sä hän on koh­dan­nut ja saa­nut rat­kais­ta myös haas­ta­via tilanteita.

”Odo­tan innol­la voi­va­ni pal­vel­la Krei­vin Isän­nöin­nin asiak­kai­ta, rat­kais­ta ongel­mia ja kehit­tää toi­min­taa eteen­päin.  Krei­vin Isän­nöin­nis­tä välit­ty­vät yhtä aikaa ren­to ja asial­li­nen sekä pal­ve­le­va ja ystä­väl­li­nen hen­ki. Nämä sopi­vat mie­les­tä­ni hyvin yhteen itsel­le­ni tär­kei­den peri­aat­tei­den kans­sa. Hyvä isän­nöin­ti edel­lyt­tää yhteis­työ­tä ja hyvää kom­mu­ni­koin­tia. Nii­hin kuu­lu­vat lupauk­sis­ta ja aika­tau­luis­ta kiin­ni pitä­mi­nen sekä avoi­muus ja ripeys”, Har­ri tiivistää.

”Har­ril­la on isän­nöin­nin toi­men­ku­vaan erit­täin moni­puo­li­nen osaa­mis­taus­ta. Hän tuo Krei­vin Isän­nöin­tiin koke­muk­sen moni­puo­lis­ten pro­jek­tien joh­ta­mi­ses­ta, yri­tys­ten toi­min­nan kehit­tä­mi­ses­tä ja asia­kas­suh­tei­den vaa­li­mi­ses­ta. Hän on myös tot­tu­nut raken­ta­maan yhteis­työ­tä eri­lais­ten toi­mi­joi­den kes­ken, mis­tä on var­mas­ti hyö­tyä ja apua isän­nöin­ti­teh­tä­vien menes­tyk­sek­kää­seen hoi­ta­mi­seen”, tote­aa Tho­mas Hacklin, Krei­vin Isän­nöin­nin perus­ta­ja ja yrittäjä. 

Har­ri asuu vai­moi­neen Rymät­ty­läs­sä. Hän tun­nus­tau­tuu into­hi­moi­sek­si luon­no­nys­tä­väk­si ja lin­tu­har­ras­ta­jak­si niin saa­ris­tos­ta aina Lapin tun­tu­reil­le saak­ka. Naan­ta­lis­sa on luon­to aina lähellä.

Jaa tämä artikkeli