Ensimmäinen vuosi takana – miten se meni?

Joulutervehdys 2020

Krei­vin Isän­nöin­nin ensim­mäi­nen toi­min­ta­vuo­si on koh­ta­puo­lin pake­tis­sa. Nyt kun työ­tah­ti hie­man hii­puu lop­pu­vuo­den koh­dal­la, on hyvä pysäh­tyä miet­ti­mään kulu­nut­ta vuot­ta. Se on ollut erit­täin mie­len­kiin­toi­nen ja opet­ta­vai­nen. Kii­tok­set asiak­kail­le ja kump­pa­neil­le täs­tä! Isän­nöin­tia­la on digi­mur­rok­ses­sa ja muu­tos perin­tei­sis­tä työ­ta­vois­ta nyky­ai­kai­seen suun­taan saat­taa muut­tua nopeas­ti­kin. Koro­nae­pi­de­mia on osal­taan vauh­dit­ta­nut muu­tos­ta, kun mm. säh­köi­siin kokous­käy­tän­töi­hin on rajoi­tus­ten vuoksi […]