Ensimmäinen vuosi takana – miten se meni?

Joulutervehdys 2020

Krei­vin Isän­nöin­nin ensim­mäi­nen toi­min­ta­vuo­si on koh­ta­puo­lin pake­tis­sa. Nyt kun työ­tah­ti hie­man hii­puu lop­pu­vuo­den koh­dal­la, on hyvä pysäh­tyä miet­ti­mään kulu­nut­ta vuot­ta. Se on ollut erit­täin mie­len­kiin­toi­nen ja opet­ta­vai­nen. Kii­tok­set asiak­kail­le ja kump­pa­neil­le tästä!

Isän­nöin­tia­la on digi­mur­rok­ses­sa ja muu­tos perin­tei­sis­tä työ­ta­vois­ta nyky­ai­kai­seen suun­taan saat­taa muut­tua nopeas­ti­kin. Koro­nae­pi­de­mia on osal­taan vauh­dit­ta­nut muu­tos­ta, kun mm. säh­köi­siin kokous­käy­tän­töi­hin on rajoi­tus­ten vuok­si siir­ryt­ty mones­sa talo­yh­tiös­sä. Tämä kehi­tys­suun­ta on mie­les­tä­ni hyvä. Se pal­ve­lee sekä isän­nöin­ti­pal­ve­lun tuot­ta­jia että asiak­kai­ta. Kan­nus­tam­me asiak­kai­tam­me vie­lä roh­keam­min tart­tu­maan tar­jol­la ole­viin säh­köi­siin pal­ve­lu­ka­na­viin ja työkaluihin.

Digi­mur­rok­sen aasin­sil­taa pit­kin pääs­tään­kin var­si­nai­seen aihee­seen eli Krei­vin Isän­nöin­nin ensim­mäi­sen toi­min­ta­vuo­den kokemuksiin.

Krei­vin Isän­nöin­nin kes­kei­sim­piä lii­ke­toi­min­taa ohjaa­via arvo­ja ovat hyvä pal­ve­lu ja nyky­ai­kai­suus. Molem­mat arvot raken­tu­vat vah­vas­ti säh­köis­ten kana­vien hyö­dyn­tä­mi­seen. Tavoi­tet­ta­vuus, luo­tet­ta­vuus ja nopeus ovat hyvän pal­ve­lun kul­ma­ki­viä. Jos vie­lä vies­tin­tä on aktii­vis­ta, enna­koi­vaa ja aloit­teel­lis­ta, niin hyvän pal­ve­lu­ko­ke­muk­sen ainek­set ovat koossa.

Miten  onnis­tuim­me täyt­tä­mään asia­kas­lu­pauk­sem­me vuon­na 2020?

Saa­mam­me palaut­teen perus­teel­la val­tao­sa asiak­kais­tam­me on tyy­ty­väi­siä saa­maan­sa pal­ve­luun. Täs­tä olem­me ylpei­tä! Nyky­ai­kai­suu­den osal­ta vuo­del­le 2021 jäi vie­lä kirit­tä­vää. Säh­köi­set kana­vat oli­vat kaik­kien asiak­kai­den käy­tet­tä­vis­sä, mut­ta nii­den käyt­töö­no­tos­sa ja opas­tuk­ses­sa riit­tää vie­lä teke­mis­tä. Tämä on yksi sel­keä kehi­tys­koh­ta ensi vuo­del­le. Vies­tin­tä­suun­ni­tel­man toteut­ta­mi­ses­sa on myös varaa paran­taa. Ensi vuon­na lupaam­me olla aktii­vi­sem­pi viestijä!

Osaa­mi­sen jat­ku­va kehit­tä­mi­nen on meil­le tärkeää

Isän­nöit­si­jäl­tä vaa­di­taan laa­jaa asian­tun­te­mus­ta, var­sin­kin jos käsil­lä on isom­pia hank­kei­ta ja hom­man halu­aa hoi­taa hyvin. Raken­nus­tek­nis­ten kysy­mys­ten ymmär­tä­mi­sen lisäk­si tar­vi­taan mm. laa­jaa kiin­teis­tö­ju­ri­dii­kan ja talous­hal­lin­non osaamista. 

Saim­me ensim­mäi­seen vuo­teen len­tä­vän läh­dön, kun monel­la uudel­la asiak­kaal­la oli joko meneil­lään tai suun­nit­teil­la mer­kit­tä­viä perus­kor­jaus­hank­kei­ta. Jul­ki­si­vun perus­kor­jaus, öljy­läm­mi­tyk­sen vaih­ta­mi­nen maa­läm­pöön, takuu­kor­jaus­asiat ja yhden huo­neis­ton perus­kor­jaus sisäil­maon­gel­mien joh­dos­ta ovat hank­kei­ta, jot­ka ovat työl­lis­tä­neet läpi vuo­den ja var­mis­ta­neet osaa­mi­sen kehit­ty­mi­sen. Lisäk­si on lukui­sia mui­ta pie­nem­piä kor­jaus­hank­kei­ta ja kun­nos­sa­pi­to­asioi­ta, jot­ka ovat haas­ta­neet sekä tek­ni­ses­ti että juri­di­ses­ti. Kii­tok­set asiak­kail­le luot­ta­muk­ses­ta ja mie­len­kiin­toi­sis­ta tehtävistä!

Toi­vo­tam­me kai­kil­le asiak­kail­le hyvää jou­lua ja onnea vuo­del­le 2021!
Jat­kam­me kehi­tyk­sen tiel­lä myös jatkossa.

Tho­mas Hacklin
Krei­vin Isännöinti


Vuo­si numeroina:

  • otta­nut hal­tuun 13 uut­ta taloyhtiötä
  • osal­lis­tu­nut 41 hal­li­tuk­sen kokoukseen
  • osal­lis­tu­nut 16 yhtiökokoukseen
  • laa­ti­nut yli 60 kokous­pöy­tä­kir­jaa tai muistioita
  • osal­lis­tu­nut 25 kou­lu­tus- ja verkostoitumiswebinaariin
  • vie­nyt maa­liin maa­läm­pö­hank­keen, ener­gia-avus­tus­ha­ke­muk­sia, huo­neis­ton sanee­raus­hank­keen, val­mis­tel­lut talo­yh­tiön lisä­ra­ken­nus­han­ket­ta ja hal­lin­noi­nut usei­ta pie­nem­piä kor­jaus- ja kunnossapitotöitä
  • hyväk­sy­nyt 853 ostolaskua
  • teh­nyt 13 talo­yh­tiön vuosikirjanpidon
  • vas­tan­nut satoi­hin puhe­lui­hin ja sähköposteihin.

Jaa tämä artikkeli