Asiakaskyselystä tärkeää tietoa palvelujemme kehittämiseen

Hymiöt arvostelumittarina

Vuo­den 2023 lopus­sa teim­me sar­jas­saan ensim­mäi­sen asia­kas­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lyn. Se suun­nat­tiin talo­yh­tiöi­den hal­li­tus­ten jäse­nil­le ano­nyy­mis­ti. Meil­le oli tär­ke­ää saa­da asiak­kail­tam­me palau­tet­ta sii­tä, mis­sä olem­me onnis­tu­neet ja mis­sä taas mei­dän tuli­si paran­taa. Kyse­lyn tulok­set antoi­vat meil­le myös mah­dol­li­suu­den sel­vit­tää, miten hyvin arvom­me toteu­tu­vat ja hei­jas­tu­vat asiak­kail­lem­me. Saim­me vas­tauk­sia neli­sen­kym­men­tä. Lähes 80 pro­sent­tia vas­tan­neis­ta koki, että yhteis­työm­me on kokonaisuutena […]