Asiakaskyselystä tärkeää tietoa palvelujemme kehittämiseen

Hymiöt arvostelumittarina

Vuo­den 2023 lopus­sa teim­me sar­jas­saan ensim­mäi­sen asia­kas­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lyn. Se suun­nat­tiin talo­yh­tiöi­den hal­li­tus­ten jäse­nil­le ano­nyy­mis­ti. Meil­le oli tär­ke­ää saa­da asiak­kail­tam­me palau­tet­ta sii­tä, mis­sä olem­me onnis­tu­neet ja mis­sä taas mei­dän tuli­si paran­taa. Kyse­lyn tulok­set antoi­vat meil­le myös mah­dol­li­suu­den sel­vit­tää, miten hyvin arvom­me toteu­tu­vat ja hei­jas­tu­vat asiakkaillemme.

Saim­me vas­tauk­sia neli­sen­kym­men­tä. Lähes 80 pro­sent­tia vas­tan­neis­ta koki, että yhteis­työm­me on koko­nai­suu­te­na suju­nut joko hyvin tai erin­omai­ses­ti. Eri teh­tä­vien jou­kos­ta eri­tyi­ses­ti yhtiöi­den talou­den hoi­ta­mi­seen ja vies­tin­tään oltiin var­sin tyy­ty­väi­siä. Nämä kak­si osaa­mi­sa­luet­ta ovat nous­seet val­ta­kun­nal­li­sis­sa isän­nöin­ti­tut­ki­muk­sis­sa isän­nöit­si­jän tär­keim­pien teh­tä­vien kär­keen. Kol­man­te­na mai­nit­tiin asioi­den lop­puun saattaminen.

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

Saa­mis­tam­me avo­vas­tauk­sis­ta ilme­nee, että emme ole aina onnis­tu­neet hoi­ta­maan jokai­sen asiak­kaan asioi­ta sovi­tus­sa tai toi­vo­tus­sa aika­tau­lus­sa. Uusien kehit­tä­mi­si­deoi­den lisäk­si meil­tä odo­tet­tiin myös nykyis­tä enem­män panos­tus­ta talo­yh­tiöi­den kor­jaus­hank­kei­den han­kin­ta­puo­leen ja joh­ta­mi­seen sekä kiin­teis­tö­huol­lon ja mui­den ura­koit­si­joi­den työn valvontaan.

”Olem­me nöy­rän kii­tol­li­sia kai­kes­ta saa­mas­tam­me palaut­tees­ta, joka oli ylei­ses­ti ottaen hyvin posi­tii­vis­ta. Tulok­set anta­vat myös tär­ke­ää osviit­taa mei­hin koh­dis­tu­vis­ta odo­tuk­sis­ta ja alueis­ta, joi­hin mei­dän tulee panos­taa aiem­paa enem­män. Haluam­me pys­tyä hoi­ta­maan asiak­kail­lem­me tär­keät asiat entis­tä suju­vam­min. On myös sel­vää, että meil­tä odo­te­taan asian­tun­ti­ja­tu­kea talo­yh­tiöi­den pää­tök­sen­te­koon, sekä nii­den arvon säi­lyt­tä­mi­seen ja nos­ta­mi­seen. Tavoit­tee­nam­me on hioa toi­min­taam­me enti­ses­tään, jot­ta voim­me vas­ta­ta näi­hin odo­tuk­siin”, tote­aa Tho­mas Hacklin Krei­vin Isännöinnistä.

Jat­kos­sa toteu­tam­me asia­kas­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lyn saman­lai­se­na vuo­sit­tain sekä hal­li­tuk­sen jäse­nil­le että asuk­kail­le tulos­ten seu­raa­mi­sek­si. Otam­me luon­nol­li­ses­ti vas­taan palau­tet­ta myös näi­den kyse­ly­jen ulkopuolella.

Jaa tämä artikkeli