Kreivin Isännöinnin uudet palveluhinnat 1.9.2022 alkaen

Ylei­ses­tä hin­to­jen nousus­ta joh­tuen Krei­vin Isän­nöin­ti jou­tuu nyt myös ensim­mäis­tä ker­taa tar­kis­ta­maan hin­to­jaan. Teem­me 5%:n koro­tuk­sen talo­yh­tiöi­den kiin­te­ään kuu­kausi­ve­loi­tus­hin­taan 1.1.2023 alkaen. Koro­tus kos­kee sopi­muk­sia, jot­ka ovat astu­neet voi­maan ennen 1.1.2022. Tar­kis­tam­me myös erik­seen veloi­tet­ta­vien pal­ve­lui­dem­me hin­nas­toa. Erik­seen veloi­tet­ta­vien pal­ve­lui­den hin­nas­toon on pää­asias­sa teh­ty ainoas­taan täs­men­nyk­siä ja täy­den­nyk­siä, var­si­nai­set koro­tuk­set kos­ke­vat lähin­nä isän­nöit­si­jän­to­dis­tus­ta, kokous­palk­kio­ta ilta-aikaan sekä […]