Kreivin Isännöinnin uudet palveluhinnat 1.9.2022 alkaen

isannointi-2022-08

Ylei­ses­tä hin­to­jen nousus­ta joh­tuen Krei­vin Isän­nöin­ti jou­tuu nyt myös ensim­mäis­tä ker­taa tar­kis­ta­maan
hin­to­jaan. Teem­me 5%:n koro­tuk­sen talo­yh­tiöi­den kiin­te­ään kuu­kausi­ve­loi­tus­hin­taan 1.1.2023 alkaen.
Koro­tus kos­kee sopi­muk­sia, jot­ka ovat astu­neet voi­maan ennen 1.1.2022. Tar­kis­tam­me myös erik­seen
veloi­tet­ta­vien pal­ve­lui­dem­me hin­nas­toa. Erik­seen veloi­tet­ta­vien pal­ve­lui­den hin­nas­toon on pää­asias­sa
teh­ty ainoas­taan täs­men­nyk­siä ja täy­den­nyk­siä, var­si­nai­set koro­tuk­set kos­ke­vat lähin­nä
isän­nöit­si­jän­to­dis­tus­ta, kokous­palk­kio­ta ilta-aikaan sekä kol­man­nen osa­puo­len (Fes­tum) väli­tys­palk­kioi­ta.
Uudet hin­nat löy­ty­vät liit­tees­sä ole­vas­ta hin­nas­tos­ta ja ne tule­vat voi­maan 1.9.2022 alkaen.

Olem­me jat­ku­vas­ti pyr­ki­neet paran­ta­maan asuk­kai­den pal­ve­lua hank­ki­mal­la säh­köi­siä työ­ka­lu­ja ja
kehit­tä­mäl­lä osaa­mis­tam­me. Tar­joam­me edel­leen asiak­kail­lem­me isän­nöin­tia­lan par­haim­man ja jat­ku­vas­ti
kehit­ty­vän Haus­vi­se-isän­nöin­ti­jär­jes­tel­män ja asu­kas­por­taa­lin. Näi­den lisäk­si olem­me tuo­neet asuk­kai­den
käyt­töön myös mui­ta säh­köi­siä pal­ve­lu­ja kuten:

  • säh­köi­set alle­kir­joi­tusa­lus­tat (Vis­ma Sign ja SignHero)
  • teks­ti­vies­ti­pal­ve­lu talo­yh­tiön osak­kai­den ja asuk­kai­den nope­aan tavoit­ta­mi­seen
    teks­ti­vies­ti­pal­ve­lu (Link Mobility)
  • etä­ko­kous­ten hal­lin­noin­ti­työ­ka­lut (Neo­meet)
  • sovel­lus rahan­pe­su­lain mukais­ten vel­voit­tei­den täyt­tä­mi­seen (DOKS)
  • verk­ko­pal­ve­luso­pi­mus asu­kas­luet­te­lon yllä­pi­toa var­ten (Asia­kas­tie­to Oy)
  • säh­köi­nen huol­to­kir­ja huol­to­töi­den tilaa­mi­sen, hal­lin­noin­tiin ja arkis­toin­tiin (Huoltokirja.fi).

Neo­mee­tin etä­ko­kouk­sen hal­lin­ta­työ­ka­lua lukuun otta­mat­ta, kaik­ki edel­lä mai­ni­tut säh­köi­set pal­ve­lut
sisäl­ty­vät kiin­te­ään kuu­kausi­mak­suun. Näin hin­noit­te­lum­me pysyy sel­keä­nä ja enna­koi­ta­va­na.
Pyrim­me jat­kos­sa­kin kehit­tä­mään pal­ve­lu­jam­me, jot­ta voim­me pal­vel­la tei­tä mah­dol­li­sim­ma hyvin ja
nopeas­ti. Olkaa mei­hin yhtey­des­sä, jos teil­lä on kysyt­tä­vää. Kuu­lem­me myös mie­lel­läm­me palau­tet­ta
pal­ve­lus­tam­me.

Ystä­väl­li­sin ter­vei­sin,
Tho­mas Hacklin
Isän­nöit­si­jä, yrittäjä

Jaa tämä artikkeli