Korona-ajan yhtiökokoukset etänä

nordwood-themes-EZSm8xRjnX0-unsplash

Naan­ta­lin alu­eel­la ilmes­ty­vä Ran­nik­ko­seu­tu jutut­ti Tho­mas Hackli­nia isän­nöin­nin haas­teis­ta koro­na-aika­na. Esi­mer­kik­si talo­yh­tiöi­den kokouk­sia ei voi­nut jär­jes­tää fyy­si­ses­ti, joten Krei­vin Isän­nöin­nin asia­kas­ta­lois­sa kokouk­set pää­tet­tiin siir­tää verk­koon. Asuk­kaat pys­tyi­vät otta­maan kan­taa esi­tys­lis­tan asioi­hin sekä suo­raan kokouk­ses­sa että etu­kä­teen kirjeitse. 

Kevääl­lä 2020 säh­köis­tä äänes­tys­pal­ve­lua ei vie­lä ollut käy­tös­sä, mut­ta uusia rat­kai­su­ja sii­hen löy­tyy var­mas­ti pian. Krei­vin Isän­nöin­ti on pyr­ki­nyt säh­köis­ten pal­ve­lu­jen avul­la hel­pot­ta­maan asuk­kai­den asioin­tia isän­nöit­si­jän kans­sa ja talo­yh­tiön asioi­den hoi­toa. Yhtiö­ko­kous­ten jär­jes­tä­mi­nen ver­kos­sa on luon­nol­li­nen osa uuden ajan isännöintiä. 

Lue lisää Ran­nik­ko­seu­dun jutus­ta 3.11.2020 Talo­yh­tiön etä­ko­kous toimii

Jaa tämä artikkeli