Energiansäästöä arjen pienillä teoilla

Energy savings

Nyt kun ener­gia­kus­tan­nuk­set ovat kovas­ti nous­seet, voi jokai­nen meis­tä omil­la toi­mil­laan pie­nen­tää ener­gian­ku­lu­tus­taan ja hil­li­tä samal­la sekä talo­yh­tiön että omaa säh­kö- ja lämmityslaskua.

Täs­sä muu­ta­ma help­po vink­ki ener­gian säästämiseksi:

1) Sam­mu­ta säh­kö­lait­teet, kun et käy­tä nii­tä. Älä pidä lait­tei­ta tur­haan val­mius­ti­las­sa, tai latu­rei­ta sei­näs­sä. Val­mius­ti­las­sa ole­vat lait­teet kulut­ta­vat säh­köä jopa 5–10% kodin kokonaiskulutuksesta.

2) Sam­mu­ta yli­mää­räi­set valot ja suo­si ener­gia­te­hok­kai­ta ledi­lamp­pu­ja. Nii­den käyt­töi­kä on jopa 50-ker­tai­nen taval­li­seen heh­ku­lamp­puun ver­rat­tu­na. A-luo­kan lam­put kulut­ta­vat vähi­ten sähköä.

3) Älä pääs­tä läm­pöä kar­kaa­maan. Yli 60 % asu­mi­sen ener­gian­ku­lu­tuk­ses­ta kuluu läm­mi­tyk­seen. 1 °C alem­pi sisä­läm­pö­ti­la tuo 5 % ene­ri­gan­sääs­töä. Alen­na läm­mi­tys­tä huo­neis­sa, jos­sa ei oleskella.

4) Ota lyhyi­tä suih­ku­ja ja käy­tä läm­min­tä vet­tä sääs­täen. Käyt­tö­ve­den läm­mi­tyk­sen osuus asu­mi­sen ener­gian­ku­lu­tuk­ses­ta on lähes 20 %. 10 minuu­tin suih­ku kulut­taa jopa 150 lit­raa vettä.

5) Hyö­dyn­nä läm­pö keit­tiös­sä. Monet ruo­at ja pakas­teet voi lait­taa uuniin jo läm­pe­ne­mis­vai­hees­sa. Jos kie­hau­tat keit­to­ve­den lie­den sijaan veden­keit­ti­mel­lä ennen kat­ti­laan kaa­ta­mis­ta, sääs­tät säh­köä jopa 30 %.

6) Tar­kas­ta kyl­mä­lait­tei­den sää­döt. Pakas­ti­men läm­pö­ti­la on hyvä olla -18°c ja jää­kaa­pin noin +5°c. Älä lai­ta ruo­kaa jää­kaap­piin läm­pi­mä­nä, vaan jääh­dy­tä se ensin. Tar­kis­ta, että jää­kaa­pin ja pakas­ti­men ovien tii­vis­teet ovat kun­nos­sa. Imu­roi kyl­mä­lait­tei­den takao­sat vähin­tään ker­ran vuodessa.

7) Pese pyy­kit mah­dol­li­sim­man alhai­ses­sa läm­pö­ti­las­sa ja pese vain täy­siä koneellisia.

8) Han­ki ener­gia­te­hok­kai­ta lait­tei­ta. Esi­mer­kik­si A-ener­gia­te­hok­kuus luo­kan pesu­ko­ne kulut­taa 25 % vähem­män ener­gi­aa kuin C-luo­kan kone. Kan­net­ta­va tie­to­ko­ne kulut­taa kes­ki­mää­rin vain 10 % pöy­tä­ko­neen kulut­ta­mas­ta ener­gias­ta. Tele­vi­siois­sa suu­rem­pi kuva­ko­ko tar­koit­taa samal­la myös suu­rem­paa sähkönkulutusta.

9) Väl­tä säh­kön­ku­lu­tus­ta aamui­sin klo 8-10 sekä ilta­päi­vi­sin klo 16-18. Siir­rä säh­kön­käyt­töä edul­li­sem­mil­le tunneille.

Lisä­vink­ke­jä löy­dät mm. Moti­van sivuil­ta.

Jaa tämä artikkeli