Isännöitsijäksi opiskeleva Vili Weurlander vahvistukseksi tiimiin

Vili Weurlander, isännöintiharjoittelija

Vuo­den 2024 alus­ta Krei­vin Isän­nöin­ti sai lisä­vah­vis­tuk­sek­si hil­jat­tain Var­si­nais-Suo­meen muut­ta­neen Vili Weur­lan­de­rin. Espoos­ta kotoi­sin ole­va opis­ke­li­ja on juu­ri aloit­ta­nut Isän­nöin­nin ammat­ti­tut­kin­non Caree­rias­sa ja haki oppi­so­pi­mus­paik­kaa Turku-Naantali-akselilta.

Vilil­lä on entuu­des­taan koke­mus­ta remont­ti- ja raken­nusa­lan yri­tyk­sis­tä, näi­den pal­ve­lu­jen tar­joa­mi­ses­ta ver­kos­sa sekä kiin­teis­tön­vä­li­tyk­ses­tä. Samal­la hän on seu­ran­nut vie­res­tä isän­nöit­si­jöi­den työ­tä. Hän ker­too­kin isän­nöin­tia­lan olleen pit­kään mie­les­sä. Hän oli otta­nyt yhteyt­tä muu­ta­maan pai­kal­li­seen toi­mi­jaan, jois­ta Krei­vin Isän­nöin­nin haus­ka nimi oli erot­tau­tu­nut edukseen.

Krei­vin Isän­nöin­ti puo­les­taan vas­ta­si nopeas­ti haki­jal­le.
”Meil­le oli ilo tar­jo­ta alal­le kou­lut­tau­tu­val­le mah­dol­li­suus saa­da käy­tän­nön työ­ko­ke­mus­ta samal­la kun saim­me vah­vis­tus­ta tii­miin. Vilil­le oli jo ennes­tään kart­tu­nut hyö­dyl­lis­tä, isän­nöin­ti­työ­tä tuke­vaa koke­mus­ta, muun muas­sa IT-, ja myyn­tio­saa­mis­ta, mis­tä meil­le on vas­taa­vas­ti apua”, uskoo Tho­mas Hacklin, Krei­vin Isän­nöin­nin yrittäjä-isännöitsijä.

”Yhtäk­kiä istuin Naan­ta­lis­sa Krei­vin Isän­nöin­nin toi­mis­tos­sa”, Vili kuvai­lee. Ensi­vai­ku­tel­mat isän­nöit­si­jän työs­tä oli­vat ennak­ko-odo­tus­ten mukai­set. ”Pal­jon on työ­tä ja pai­koin on kii­re. Perus­teh­tä­vä­nä on pitää kaik­ki lan­gat käsis­sä, niin että asiak­kaat on tyy­ty­väi­siä. Yllät­tä­vin­tä ehkä on ollut se, miten jouk­koon mah­tuu pal­jon pie­niä hoi­det­ta­via asioi­ta ja toi­saal­ta yllät­tä­viä ihmis­ten itse aiheut­ta­mia ongel­mia”. Hän uskoo oppi­van­sa työs­sä alas­ta enem­män kuin koulunpenkillä.

Isän­nöin­nin tule­vai­suu­des­ta kysyt­täes­sä, Vili mai­nit­see suu­rim­pa­na haas­tee­na alan säh­köis­ty­mi­sen.
”Digi­ta­li­saa­tio tulee kaik­kiin pro­ses­sei­hin. On opit­ta­va luo­pu­maan van­has­ta ja opet­te­le­maan uusien työ­ka­lu­jen käyt­töä. Oli­si saa­ta­va kai­ke­ni­käi­set ihmi­set mukaan aloit­taen ihan sau­na­vuo­ro­jen varauk­ses­ta säh­köi­ses­ti”, Vili toteaa.

Toi­sen muu­tok­sen tuo hänen mukaan­sa teko­ä­ly, jon­ka käy­tön laa­jen­tues­sa isän­nöin­tia­lan­kin on mie­tit­tä­vä, miten sitä voi par­hai­ten hyö­dyn­tää. Kol­man­te­na hän mai­nit­see alaa kos­ket­ta­van suku­pol­ven­vaih­dok­sen ja haas­te saa­da jat­kos­sa alal­le riit­tä­väs­ti teki­jöi­tä. Vapaa-aika­naan Vili liik­kuu luon­nos­sa, vael­taa ja kalas­taa, har­ras­taa lenk­kei­lyä, käy kun­to­sa­lil­la ja tal­vi­sin avan­nos­sa uimas­sa. Hän ker­too odot­ta­van­sa ilol­la työ­tä ja sen haasteita.

Jaa tämä artikkeli