Isännöitsijäksi opiskeleva Vili Weurlander vahvistukseksi tiimiin

Vuo­den 2024 alus­ta Krei­vin Isän­nöin­ti sai lisä­vah­vis­tuk­sek­si hil­jat­tain Var­­si­­nais-Suo­­meen muut­ta­neen Vili Weur­lan­de­rin. Espoos­ta kotoi­sin ole­va opis­ke­li­ja on juu­ri aloit­ta­nut Isän­nöin­nin ammat­ti­tut­kin­non Caree­rias­sa ja haki oppi­so­pi­mus­paik­kaa Tur­ku-Naan­ta­li-akse­lil­ta. Vilil­lä on entuu­des­taan koke­mus­ta remont­­ti- ja raken­nusa­lan yri­tyk­sis­tä, näi­den pal­ve­lu­jen tar­joa­mi­ses­ta ver­kos­sa sekä kiin­teis­tön­vä­li­tyk­ses­tä. Samal­la hän on seu­ran­nut vie­res­tä isän­nöit­si­jöi­den työ­tä. Hän ker­too­kin isän­nöin­tia­lan olleen pit­kään mie­les­sä. Hän oli […]

Positiivisten muutosten vuosi 2023

Kreivin Isännöinnin joulukortti

Näin jou­lun alla ja vuo­den lähes­tyes­sä lop­pu­aan pysäh­dyn taas kat­so­maan taak­se­päin Krei­vin Isän­nöin­nin kulu­nee­seen vuo­teen. Sii­hen mah­tuu pal­jon innos­ta­vaa ja uut­ta tapah­tu­maa. Saim­me olla muka­na useam­man talo­yh­tiön ura­kois­sa. Saa­tim­me yhden ker­ros­ta­lon jul­ki­si­vusaa­nee­rauk­sen ja his­si­hank­keen pää­tök­seen. Näi­den lisäk­si hal­lin­noim­me muun muas­sa säh­kö­au­to­jen lataus­hank­kei­ta ja huo­neis­to­jen vahin­ko­sa­nee­rauk­sia. Autoim­me myös asiak­kai­tam­me hake­maan ARAn säh­kö­avus­tuk­sia menes­tyk­sek­kääs­ti sekä huo­leh­dim­me taloyhtiöiden […]

Kreivin Isännöinnille vastuullisuusauktorisointi

Harri Palsila ja Thomas Hacklin, Kreivin Isännöinti

Krei­vin Isän­nöin­ti on saa­nut vas­tuul­li­sen isän­nöin­nin ISA-auk­­to­­ri­­soin­­nin. Se myön­ne­tään isän­nöin­tiy­ri­tyk­sel­le, joka huo­leh­tii hen­ki­lö­kun­nas­taan sekä toi­mii avoi­mes­ti ja luo­tet­ta­vas­ti nou­dat­taen isän­nöin­nin eet­ti­siä ohjei­ta. ”Tämä on osoi­tus, että toi­mim­me eet­ti­ses­ti kes­tä­väs­ti, kehi­täm­me toi­min­taam­me jat­ku­vas­ti, vies­tim­me avoi­mes­ti ja doku­men­toim­me asiat luo­tet­ta­vas­ti. Asiak­kail­lem­me tämä tar­koit­taa luo­tet­ta­vuut­ta ja vas­tuul­li­suut­ta. Meil­lä on riip­pu­mat­to­man ulko­puo­li­sen tahon tar­kas­ta­mat toi­min­ta­ta­vat ja ne on todettu […]

Tiimimme kasvaa - esittelyssä Harri Palsila

Harri Palsila koiransa Uman kanssa

Krei­vin Isän­nöin­nin uusi vah­vis­tus on isän­nöit­si­jä­nä 1. tam­mi­kuu­ta 2023 aloit­ta­va Har­ri Pal­si­la. Hän on aiem­min toi­mi­nut IT- ja tek­no­lo­gia­teol­li­suu­des­sa kan­sain­vä­li­sis­sä joh­to­teh­tä­vis­sä sekä pk-yri­­tyk­­sis­­sä kon­­sul­­toin­­ti- ja asian­tun­ti­ja­roo­leis­sa. Hänel­le on ker­ty­nyt laa­­ja-alai­­nen koke­mus yri­tys­ten hal­lin­nos­ta, talou­des­ta, sopi­mus­ju­ri­dii­kas­ta, pro­jek­teis­ta sekä kiin­teis­tö­tek­nii­kas­ta. Hän on osal­lis­tu­nut myös usei­den talo­yh­tiöi­den ja yri­tys­ten hal­­li­­tus- ja joh­to­ryh­mä­työ­hön, mis­sä hän on koh­dan­nut ja saanut […]

Kreivin Isännöinti toivottaa hyvää joulua

Joulutervehdys 2022

Läm­min kii­tos kulu­nees­ta vuo­des­ta asiak­kail­lem­me ja yhteis­työ­kump­pa­neil­lem­me. Toi­vo­tam­me kai­kil­le rau­hal­lis­ta jou­lua ja onnea uuteen vuo­teen! Tho­mas Hacklin

Haemme isännöitsijää

Puzzle

Toi­min­tam­me kas­vaes­sa haem­me toi­mis­tol­lem­me Naan­ta­liin isän­nöit­si­jää vaki­tui­seen työ­suh­tee­seen. Isän­nöit­si­jän toi­men­ku­va Krei­vin Isän­nöin­nis­sä kes­kit­tyy nimet­ty­jen asun­­to-osa­­keyh­­tiöi­­den isän­nöin­tiin arvo­jem­me – pal­ve­le­va, aloit­teel­li­nen, nyky­ai­kai­nen ja osaa­va – mukai­ses­ti. Teh­tä­vä­nä­si on huo­leh­tia asia­kas­yh­tiöi­den arjen suju­vuu­des­ta ja kiin­teis­tö­jen arvon kehi­tyk­ses­tä. Voit olla jo alaa koke­nut tai vas­ta isän­nöit­si­jä­nä aloit­ta­va ammat­ti­lai­nen. Mik­si Krei­vin Isän­nöin­ti? Krei­vin Isän­nöin­nis­sä pää­set osak­si kas­va­vaa ja kehit­ty­vää toi­mis­toa, jos­sa panostetaan […]

Tekstiviestillä tiedon saa asukkaille nopeasti

Nainen lukee tekstiviestiä

Krei­vin Isän­nöin­ti ottaa 1. huh­ti­kuu­ta alkaen käyt­töön Link Mobi­li­tyn teks­ti­vies­ti­pal­ve­lun ja lähes­tyy asuk­kai­ta jat­kos­sa myös teks­ti­vies­tein. Talo­yh­tiön tie­dot­teet ja muut asu­mi­seen liit­ty­vät vies­tit tule­vat suo­raan asuk­kai­den puhe­li­meen. Ne tavoit­ta­vat vas­taa­not­ta­jat nopeas­ti, mikä on tär­ke­ää eri­tyi­ses­ti krii­si­ti­lan­teis­sa. Teks­ti­vies­ti saa­vut­taa myös ne hen­ki­löt, jot­ka käyt­tä­vät säh­köi­siä asu­kas­pal­ve­lui­ta vain har­voin. ”Teks­ti­vies­ti­pal­ve­lu on meil­le yksi kei­no lisää olla näkyvästi […]