Tekstiviestillä tiedon saa asukkaille nopeasti

Nainen lukee tekstiviestiä

Krei­vin Isän­nöin­ti ottaa 1. huh­ti­kuu­ta alkaen käyt­töön Link Mobi­li­tyn teks­ti­vies­ti­pal­ve­lun ja lähes­tyy asuk­kai­ta jat­kos­sa myös teks­ti­vies­tein. Talo­yh­tiön tie­dot­teet ja muut asu­mi­seen liit­ty­vät vies­tit tule­vat suo­raan asuk­kai­den puhe­li­meen. Ne tavoit­ta­vat vas­taa­not­ta­jat nopeas­ti, mikä on tär­ke­ää eri­tyi­ses­ti krii­si­ti­lan­teis­sa. Teks­ti­vies­ti saa­vut­taa myös ne hen­ki­löt, jot­ka käyt­tä­vät säh­köi­siä asu­kas­pal­ve­lui­ta vain harvoin.

”Teks­ti­vies­ti­pal­ve­lu on meil­le yksi kei­no lisää olla näky­väs­ti esil­lä asuk­kai­den arjes­sa, hel­pot­taa tie­don saa­ta­vuut­ta ja lisä­tä vuo­ro­vai­ku­tus­ta talo­yh­tiöis­sä. Teks­ti­vies­tit lue­taan kän­ny­käs­tä kes­ki­mää­rin vii­den minuu­tin sisäl­lä, joten se on yli­voi­mai­nen kana­va, kun asuk­kaat halu­taan tavoit­taa nopeas­ti ja var­mas­ti”, ker­too Tho­mas Hacklin Krei­vin Isännöinnistä.

Link Mobi­li­tyn teks­ti­vies­ti­pal­ve­lu on yhdis­tet­ty talo­yh­tiöi­den asu­kas­si­vui­hin ja -tie­toi­hin, joten asuk­kai­den puhe­lin­nu­me­rot löy­ty­vät sitä kaut­ta auto­maat­ti­ses­ti. Mobii­li­so­vel­luk­sen luo­tet­ta­vuut­ta lisää se, että lähet­tä­jä saa tie­don vies­tin vas­taa­not­ta­neis­ta. Se ker­too myös, jos vies­ti ei ole men­nyt peril­le ja mikä sii­hen on ollut syy­nä. Infor­maa­tio­tul­van vähen­tä­mi­sek­si teks­ti­vies­tit saa koh­den­net­tua juu­ri niil­le asuk­kail­le, joi­ta ne kos­ke­vat. Esi­mer­kik­si tie­don sau­nan hajoa­mi­ses­ta ja vuo­ro­jen peruun­tu­mi­ses­ta saa lähe­tet­tyä vain niil­le, joil­la on sau­na­vuo­ro, tai tie­don pihaan tule­vas­ta nos­tu­ri­au­tos­ta vain auto­pai­kan omaa­vil­le. Piha­tal­kois­ta tai ylei­sis­tä huol­to­töis­tä on useim­mi­ten tar­ve muis­tut­taa kaik­kia asuk­kai­ta samal­la kertaa. 

”Tavoit­tee­nam­me on käyt­tää alan par­hai­ta työ­ka­lu­ja asuk­kai­den pal­ve­le­mi­seen. Vies­tin­näs­sä on yhtä tär­ke­ää käyt­tää kana­via, joi­ta ihmi­set muu­toin­kin käyt­tä­vät. Teks­ti­vies­til­lä saam­me tie­don peril­le kai­kil­le yhtä nopeas­ti”, Hacklin lisää.

Jaa tämä artikkeli