Asiakaskyselystä tärkeää tietoa palvelujemme kehittämiseen

Hymiöt arvostelumittarina

Vuo­den 2023 lopus­sa teim­me sar­jas­saan ensim­mäi­sen asia­kas­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lyn. Se suun­nat­tiin talo­yh­tiöi­den hal­li­tus­ten jäse­nil­le ano­nyy­mis­ti. Meil­le oli tär­ke­ää saa­da asiak­kail­tam­me palau­tet­ta sii­tä, mis­sä olem­me onnis­tu­neet ja mis­sä taas mei­dän tuli­si paran­taa. Kyse­lyn tulok­set antoi­vat meil­le myös mah­dol­li­suu­den sel­vit­tää, miten hyvin arvom­me toteu­tu­vat ja hei­jas­tu­vat asiak­kail­lem­me. Saim­me vas­tauk­sia neli­sen­kym­men­tä. Lähes 80 pro­sent­tia vas­tan­neis­ta koki, että yhteis­työm­me on kokonaisuutena […]

Tekstiviestillä tiedon saa asukkaille nopeasti

Nainen lukee tekstiviestiä

Krei­vin Isän­nöin­ti ottaa 1. huh­ti­kuu­ta alkaen käyt­töön Link Mobi­li­tyn teks­ti­vies­ti­pal­ve­lun ja lähes­tyy asuk­kai­ta jat­kos­sa myös teks­ti­vies­tein. Talo­yh­tiön tie­dot­teet ja muut asu­mi­seen liit­ty­vät vies­tit tule­vat suo­raan asuk­kai­den puhe­li­meen. Ne tavoit­ta­vat vas­taa­not­ta­jat nopeas­ti, mikä on tär­ke­ää eri­tyi­ses­ti krii­si­ti­lan­teis­sa. Teks­ti­vies­ti saa­vut­taa myös ne hen­ki­löt, jot­ka käyt­tä­vät säh­köi­siä asu­kas­pal­ve­lui­ta vain har­voin. ”Teks­ti­vies­ti­pal­ve­lu on meil­le yksi kei­no lisää olla näkyvästi […]