Kreivin Isännöinnille vastuullisuusauktorisointi

Harri Palsila ja Thomas Hacklin, Kreivin Isännöinti

Krei­vin Isän­nöin­ti on saa­nut vas­tuul­li­sen isän­nöin­nin ISA-auk­to­ri­soin­nin. Se myön­ne­tään isän­nöin­tiy­ri­tyk­sel­le, joka huo­leh­tii hen­ki­lö­kun­nas­taan sekä toi­mii avoi­mes­ti ja luo­tet­ta­vas­ti nou­dat­taen isän­nöin­nin eet­ti­siä ohjei­ta.

”Tämä on osoi­tus, että toi­mim­me eet­ti­ses­ti kes­tä­väs­ti, kehi­täm­me toi­min­taam­me jat­ku­vas­ti, vies­tim­me avoi­mes­ti ja doku­men­toim­me asiat luo­tet­ta­vas­ti. Asiak­kail­lem­me tämä tar­koit­taa luo­tet­ta­vuut­ta ja vas­tuul­li­suut­ta. Meil­lä on riip­pu­mat­to­man ulko­puo­li­sen tahon tar­kas­ta­mat toi­min­ta­ta­vat ja ne on todet­tu hyvik­si”, iloit­see Tho­mas Hacklin, Krei­vin Isän­nöin­nin perustaja.

ISA-auk­to­ri­soin­ti voi­daan myön­tää isän­nöit­si­jä­toi­mis­tol­le, joka isän­nöin­nin eet­tis­ten ohjei­den lisäk­si sitou­tuu ISA:n val­von­ta­me­net­te­lyyn, sään­nöl­li­seen audi­toin­tiin ja nou­dat­taa koko yri­tyk­ses­sä yhte­näi­siä, kir­jat­tu­ja toi­min­ta­ta­po­ja. Audi­toin­ti teh­dään kol­men vuo­den välein. 

ISA-auk­to­ri­soin­ti vah­vis­taa työ­nan­ta­ja­ku­vaa ja tukee yri­tyk­sen kehit­tä­mis­tä.
”Audi­toin­ti teh­tiin nyt kun toi­min­ta on kas­va­nut mer­kit­tä­väs­ti ja hen­ki­lös­töä rek­ry­toi­daan. Se on myös hyvän työ­nan­ta­jan merk­ki. Halusim­me myös var­mis­tua sii­tä, että toi­min­ta­ta­pam­me ja sisäi­set pro­ses­sim­me kes­tä­vät kriit­ti­sen tar­kas­te­lun. Näin voim­me jat­kaa toi­min­tam­me kehit­tä­mis­tä luot­ta­vin mie­lin, kun tie­däm­me ole­vam­me oikeil­la rai­teil­la. Toi­vom­me, että auk­to­ri­soin­ti paran­taa luot­ta­mus­ta asiak­kai­den sil­mis­sä edel­leen”, Tho­mas lisää.

Auk­to­ri­soi­tu­ja isän­nöin­tiy­ri­tyk­siä on noin 200 Suo­men 1 200:sta isännöintitoimistosta.

Jaa tämä artikkeli