Haemme isännöitsijää

Puzzle

Toi­min­tam­me kas­vaes­sa haem­me toi­mis­tol­lem­me Naantaliin

isän­nöit­si­jää

vaki­tui­seen työsuhteeseen.

Isän­nöit­si­jän toi­men­ku­va Krei­vin Isän­nöin­nis­sä kes­kit­tyy nimet­ty­jen asun­to-osa­keyh­tiöi­den isän­nöin­tiin arvo­jem­me – pal­ve­le­va, aloit­teel­li­nen, nyky­ai­kai­nen ja osaa­va mukai­ses­ti. Teh­tä­vä­nä­si on huo­leh­tia asia­kas­yh­tiöi­den arjen suju­vuu­des­ta ja kiin­teis­tö­jen arvon kehi­tyk­ses­tä. Voit olla jo alaa koke­nut tai vas­ta isän­nöit­si­jä­nä aloit­ta­va ammattilainen.

Mik­si Krei­vin Isännöinti?

Krei­vin Isän­nöin­nis­sä pää­set osak­si kas­va­vaa ja kehit­ty­vää toi­mis­toa, jos­sa panos­te­taan osaa­mi­seen ja par­haim­piin työ­ka­lui­hin. Meil­lä pää­set kehit­ty­mään isän­nöin­nin moni­puo­li­sis­sa työ­teh­tä­vis­sä ja osal­lis­tu­maan itse aktii­vi­ses­ti toi­min­tam­me kehittämiseen.

Panos­tam­me työ­hy­vin­voin­tiin mm. huo­leh­ti­mal­la työ­kuor­man koh­tuul­li­suu­des­ta. Haluam­me kan­nus­taa työn­te­ki­jöi­täm­me ter­veel­li­seen elä­män­ta­paan ja tar­joam­me sik­si esim. mah­dol­li­suu­den vii­kot­tai­seen lii­kun­taan työ­ai­ka­na. Meil­lä voit myös teh­dä jous­ta­vas­ti työ­tä etänä.

Mitä odo­tam­me sinulta?

 • Sitou­tu­mis­ta vaki­tui­seen työsuhteeseen
 • Sitou­tu­mis­ta Krei­vin Isän­nöin­nin arvoihin
 • Hyviä kir­jal­li­sia ja suul­li­sia viestintätaitoja
 • Pai­neen­sie­to­ky­kyä
 • Jous­ta­vuut­ta ja ongelmanratkaisukykyä

Arvos­tam­me:

 • kau­pal­lis­ta- tai tek­nis­tä koulutusta
 • alan ammat­ti­tut­kin­toa (IAT, ITS tai AIT)
 • yhteis­työ­tai­to­ja
 • koke­mus­ta Haus­vi­se-isän­nöin­ti­jär­jes­tel­mäs­tä ja ylei­sim­pien toi­mis­to-ohjel­mien hallintaa
 • rapor­toin­ti- ja asiakaspalvelutaitoja
 • hyvää pal­ve­lua­sen­net­ta ja aloitteellisuutta

Hae teh­tä­vään lähet­tä­mäl­lä hake­muk­se­si palk­ka­toi­vei­neen 31.10.2022 men­nes­sä osoit­tee­seen asiakaspalvelu@kreivinisannointi.fi

Teh­tä­vä alkaa 1.1.2023 tai erik­seen sovi­tus­ti sopi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä, joten jätät­hän hake­muk­se­si jo tänään!

Tie­dus­te­lut:
Tho­mas Hacklin, isännöitsijä/yrittäjä: 040 128 6800.

Jaa tämä artikkeli