Positiivisten muutosten vuosi 2023

Kreivin Isännöinnin joulukortti

Näin jou­lun alla ja vuo­den lähes­tyes­sä lop­pu­aan pysäh­dyn taas kat­so­maan taak­se­päin Krei­vin Isän­nöin­nin kulu­nee­seen vuo­teen. Sii­hen mah­tuu pal­jon innos­ta­vaa ja uut­ta tapahtumaa.

Saim­me olla muka­na useam­man talo­yh­tiön ura­kois­sa. Saa­tim­me yhden ker­ros­ta­lon jul­ki­si­vusaa­nee­rauk­sen ja his­si­hank­keen pää­tök­seen. Näi­den lisäk­si hal­lin­noim­me muun muas­sa säh­kö­au­to­jen lataus­hank­kei­ta ja huo­neis­to­jen vahin­ko­sa­nee­rauk­sia. Autoim­me myös asiak­kai­tam­me hake­maan ARAn säh­kö­avus­tuk­sia menes­tyk­sek­kääs­ti sekä huo­leh­dim­me talo­yh­tiöi­den osa­ke­luet­te­loi­den siir­ros­ta uuteen säh­köi­seen huoneistotietojärjestelmään.

Vuo­si toi meil­le jäl­leen jou­kon uusia asiak­kai­ta. Nyt jo 50 talo­yh­tiö­tä Naan­ta­lis­sa on valin­nut mei­dät isän­nöit­si­jäk­seen. Olem­me nöy­rän kii­tol­li­sia saa­mas­tam­me luottamuksesta.

Kas­va­nee­seen asia­kas­mää­rään vas­ta­sim­me palk­kaa­mal­la lisää teki­jöi­tä. Vuo­den alus­sa saim­me isän­nöit­si­jäk­si Har­ri Pal­si­lan. Syk­syl­lä vah­vis­tus­ta toi The­res­sa Nils­son aloit­taes­saan kiin­teis­tö­sih­tee­ri­nä. Uuden vuo­den alus­sa saam­me jouk­koom­me vie­lä isännöintiharjoittelijan.

Toi­min­tam­me on nyt vakaal­la poh­jal­la. Tavoit­tee­nam­me on kas­vaa mal­til­li­ses­ti ja jär­ke­väs­ti, laa­tu edel­lä. Kesäl­lä, nel­jän­nen toi­min­ta­vuo­den jäl­keen saim­me ISA-vas­tuul­li­suus­ser­ti­fi­kaa­tin, jos­ta olem­me ylpei­tä. Tämä ulko­puo­li­sen tahon teke­mä tar­kas­tus osoit­ti, että toi­min­tam­me on eet­ti­ses­ti kes­tä­vää ja laa­du­kas­ta. Tukeu­dum­me jat­kos­sa­kin isän­nöin­nin eet­ti­siin ohjei­siin ja vas­tuul­li­suus­kri­tee­rei­hin, kun kehi­täm­me toi­min­taam­me ja palvelujamme.

Krei­vin Isän­nöin­nin alku­tai­pa­leel­ta asti olem­me halun­neet saa­da käyt­tööm­me alan par­haat säh­köi­set työ­ka­lut. Ne ovat aut­ta­neet tehos­ta­maan asuk­kai­den ja isän­nöit­si­jän välis­tä yhtey­den­pi­toa ja mah­dol­lis­ta­neet ajas­ta ja pai­kas­ta riip­pu­mat­to­man asioin­nin. Tuo­reim­pa­na uutuu­te­na toim­me asu­kas­por­taa­liin Asu­mi­sen tie­to­pan­kin, jos­ta asuk­kaat löy­tä­vät vas­tauk­set ja ohjeet lähes kaik­kiin asu­mi­sen kysy­myk­siin ja pul­miin. Lisää pal­ve­lui­ta on luvas­sa myös ensi vuonna.

Suun­ni­tel­mis­sam­me on muut­taa uusiin toi­mi­ti­loi­hin, jot­ka vas­tai­si­vat entis­tä parem­min asiak­kai­dem­me tar­pei­siin, esi­mer­kik­si tar­joa­mal­la nyky­ai­kai­set ja tila­vat puit­teet yhtiö­ko­kouk­sil­le. Uusi toi­mis­to tuo lisä­ti­laa myös mah­dol­li­sil­le uusil­le työntekijöille.

Suu­rin yhteis­kun­nal­li­nen haas­teem­me, ilmas­ton­muu­tok­sen hil­lit­se­mi­nen, hei­jas­tuu vah­vas­ti asu­mi­seen. Se näkyy myös isän­nöin­tiin koh­dis­tu­vi­na vaa­ti­muk­si­na ja uute­na sään­te­ly­nä. Seu­raam­me ja enna­koim­me näi­tä ja autam­me asiak­kai­tam­me val­mis­tau­tu­maan tar­vit­ta­viin toi­miin. Tie­däm­me, että kes­kei­siä kei­no­ja pie­nen­tää talo­yh­tiöi­den hii­li­ja­lan­jäl­keä (ja pit­kän aika­vä­lin kus­tan­nuk­sia) ovat ener­gia­te­hok­kuu­den lisää­mi­nen, säh­kön ja veden kulu­tuk­sen vähen­tä­mi­nen sekä huo­lel­li­nen jät­tei­den lajit­te­lu ja kier­rä­tys. Näi­hin tal­koi­hin tar­vi­taan jokai­sen asuk­kaan panos­ta ja talon vah­vaa yhteistyöhenkeä.

Lopuk­si, haluan läm­pi­mäs­ti kiit­tää asiak­kai­tam­me ja yhteis­työ­kump­pa­nei­tam­me kulu­nees­ta vuo­des­ta ja saa­mas­tam­me luot­ta­muk­ses­ta. Kii­tos tii­mi­ni jäse­nil­le, jot­ka osaa­mi­sel­laan ja sitou­tu­mi­sel­laan mah­dol­lis­ti­vat tämän posi­tii­vi­sen muutoksen.

Rau­hal­lis­ta ja ren­tout­ta­vaa jou­lun­ai­kaa ja valoi­saa uut­ta vuotta!

Tho­mas Hacklin
Isän­nöit­si­jäy­rit­tä­jä
Krei­vin Isännöinti

Jaa tämä artikkeli