Isännöitsijätodistus

90,00 

Tilaa pelkkä isännöitsijätodistus ilman liitteitä kun tarvitset asiakirjaa perunkirjoitusta tai lainan hakemista varten.

  • Tilausta varten tarvittavat tiedot

  • Asiakirjatilauksen kohteena oleva huoneisto

  • Max. tiedoston koko: 16 MB.
  • Toimitusosoite

  • Toimitustapa

  • 0,00 €
Osasto:

Kuvaus

Isän­nöit­si­jän­to­dis­tus­ta tar­vi­taan esi­mer­kik­si asun­toa myy­täes­sä, vuo­krat­taes­sa tai haet­taes­sa lai­naa. Isän­nöit­si­jän­to­dis­tuk­ses­ta käy­vät ilmi kiin­teis­tön tie­dot, teh­dyt isot kor­jauk­set sekä suun­nit­teil­la ole­vat isot kor­jauk­set ja kysei­seen huo­neis­toon liit­ty­vät omis­ta­ja- ja maksutiedot.

Todis­tuk­sen voi tila­ta asun­non omis­ta­ja tai hänen val­tuut­ta­man­sa taho, kuten kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jät tai pan­kit. Val­tuu­te­tun hen­ki­lön on osoi­tet­ta­va oikeu­ten­sa saa­da todis­tus kiin­teis­tön väli­tys- tai panttaussopimuksella.

Asia­kir­ja toi­mi­te­taan ensi­si­jai­ses­ti säh­köi­ses­ti. Nor­maa­li toi­mi­tusai­ka on 2-3 arkipäivää.