Lainaosuuslaskelma

77,00 

Tilaa lainaosuuslaskelma kun haluat maksaa huoneistoon (osakkeisiin) kohdistuvia velkaosuuksia pois. Lainaosuuslaskelma laaditaan lainakohtaisesti.

 • Tilausta varten tarvittavat tiedot

 • Asiakirjatilauksen kohteena oleva huoneisto

 • Max. tiedoston koko: 16 MB.
 • Toimitusosoite

 • Toimitustapa

 • 0,00 €
Osasto:

Kuvaus

Huo­neis­to­koh­tai­nen vel­kao­suus koos­tuu osak­kei­siin koh­dis­tu­vas­ta lai­nan pää­omas­ta (lai­nao­suus) sekä lai­nan hoi­toon koh­dis­tu­vien tuot­to­jen (rahoi­tus­vas­tik­keet) ja kulu­jen (korot ja lyhen­nyk­set) yli- tai ali­jää­män osak­kei­siin koh­dis­tu­vas­ta osuu­des­ta. Täl­lai­nen las­kel­ma tar­vit­see laa­tia aina, kun huo­neis­toon (osak­kei­siin) koh­dis­tu­via vel­kao­suuk­sia halu­taan mak­saa pois.

Lai­nao­suus­las­kel­maan sisäl­ly­te­tään jäl­jel­lä ole­van lai­na­pää­oman lisäksi:

 • kulu­val­le tili­kau­del­le kuu­lu­vat, mak­su­het­kel­le suo­ri­te­pe­rus­tei­ses­ti jak­so­te­tut lai­naan liit­ty­vät pääomavastiketulot,
 •  vas­tik­keel­la katet­ta­vat menot ja toteu­tu­neet lai­nan­ly­hen­nyk­set, ja
 •  vas­tik­kee­seen liit­ty­vät edel­lis­ten tili­kausien vas­ti­ke­las­kel­miin perus­tu­vat mah­dol­li­set ali- ja ylijäämät.

Lai­nao­suus­las­kel­mas­ta käy ilmi:

 • osak­kaan osuus lai­na­pää­omas­ta las­kel­man laa­ti­mis­het­kel­lä, ja
 •  osak­kaan osuus las­ken­ta­het­ken pää­oma­vas­ti­ke­pe­rin­nän ali- tai ylijäämästä