Asukasneuvonta

Kreivin Isännöinti ja Festum Accounting yhteistyöhön 

Krei­vin Isän­nöin­ti on aloit­ta­nut hel­mi­kuus­ta alkaen talous­hal­lin­non yhteis­työn Fes­tum Accoun­tin­gin kans­sa. Kump­pa­nuus vapaut­taa isän­nöin­nin resurs­se­ja ydin­työ­hön eli asia­kas­pal­ve­luun, hal­lin­toon sekä kiin­teis­tö­jen ja raken­nus­ten huo­len­pi­toon. Päävastuu

Lue lisää » 

Vuosi 2021: uusia kokeiluja, tuttuja asiakkaita 

Näin vuo­den päät­tyes­sä on oiva het­ki pysäh­tyä kat­so­maan taus­ta­pei­liin. Täl­lai­nen koke­mus­ten jäsen­tä­mi­nen aut­taa kehit­ty­mään. Näin isän­nöit­si­jä­nä ja yrit­tä­jä­nä voin kat­sel­la kulu­vaa vuot­ta aina­kin kah­des­ta vinkkelistä

Lue lisää » 
Nainen lukee tekstiviestiä

Tekstiviestillä tiedon saa asukkaille nopeasti 

Krei­vin Isän­nöin­ti ottaa 1. huh­ti­kuu­ta alkaen käyt­töön Link Mobi­li­tyn teks­ti­vies­ti­pal­ve­lun ja lähes­tyy asuk­kai­ta jat­kos­sa myös teks­ti­vies­tein. Talo­yh­tiön tie­dot­teet ja muut asu­mi­seen liit­ty­vät vies­tit tule­vat suoraan

Lue lisää » 
Joulutervehdys 2020

Ensimmäinen vuosi takana – miten se meni? 

Krei­vin Isän­nöin­nin ensim­mäi­nen toi­min­ta­vuo­si on koh­ta­puo­lin pake­tis­sa. Nyt kun työ­tah­ti hie­man hii­puu lop­pu­vuo­den koh­dal­la, on hyvä pysäh­tyä miet­ti­mään kulu­nut­ta vuot­ta. Se on ollut erit­täin mielenkiintoinen

Lue lisää » 
Ruoanlaittoa liedellä

Paloturvallisuus on huolellisuutta arjessa 

Täl­lä vii­kol­la vie­te­tään palo­tur­val­li­suus­viik­koa. Se antaa hyvän syyn ker­ra­ta kodin tur­val­li­suu­teen liit­ty­viä teki­jöi­tä. Ne kan­nat­taa ottaa osak­si joka­päi­väis­tä arkea. Meis­tä jokai­sel­la on vas­tuu palo­tur­val­li­suu­des­ta. Se koostuu

Lue lisää » 

Korona-ajan yhtiökokoukset etänä 

Naan­ta­lin alu­eel­la ilmes­ty­vä Ran­nik­ko­seu­tu jutut­ti Tho­mas Hackli­nia isän­nöin­nin haas­teis­ta koro­­­na-aika­­­na. Esi­mer­kik­si talo­yh­tiöi­den kokouk­sia ei voi­nut jär­jes­tää fyy­si­ses­ti, joten Krei­vin Isän­nöin­nin asia­kas­ta­lois­sa kokouk­set pää­tet­tiin siir­tää verkkoon.

Lue lisää » 

Pyydä tarjous!