Asukasneuvonta

Puzzle

Haemme isännöitsijää 

Toi­min­tam­me kas­vaes­sa haem­me toi­mis­tol­lem­me Naan­ta­liin isän­nöit­si­jää vaki­tui­seen työ­suh­tee­seen. Isän­nöit­si­jän toi­men­ku­va Krei­vin Isän­nöin­nis­sä kes­kit­tyy nimet­ty­jen asun­­­to-osa­­­keyh­­­tiöi­­­den isän­nöin­tiin arvo­jem­me – pal­ve­le­va, aloit­teel­li­nen, nyky­ai­kai­nen ja osaa­va – mukai­ses­ti. Teh­tä­vä­nä­si on huolehtia

Lue lisää » 
Nainen, laptop, koira_SarahChai, Pexels

Etäkokouksien pitäminen helpottuu taloyhtiössä 

Hei­nä­kuun alus­sa 2022 tuli voi­maan asun­­­to-osa­­­keyh­­­tiö­­­lain muu­tos, joka hel­pot­taa talo­yh­tiön kokous­ten jär­jes­tä­mis­tä etäyh­tey­del­lä. Sen myö­tä yhtiö­ko­kouk­set voi­daan pitää täy­sin etä­nä eikä fyy­sis­tä kokous­ti­laa enää vaadita.

Lue lisää » 

Kreivin Isännöinnin uudet palveluhinnat 1.9.2022 alkaen 

Ylei­ses­tä hin­to­jen nousus­ta joh­tuen Krei­vin Isän­nöin­ti jou­tuu nyt myös ensim­mäis­tä ker­taa tar­kis­ta­maan hin­to­jaan. Teem­me 5%:n koro­tuk­sen talo­yh­tiöi­den kiin­te­ään kuu­kausi­ve­loi­tus­hin­taan 1.1.2023 alkaen. Koro­tus kos­kee sopi­muk­sia, jotka

Lue lisää » 

Kreivin Isännöinti ja Festum Accounting yhteistyöhön 

Krei­vin Isän­nöin­ti on aloit­ta­nut hel­mi­kuus­ta alkaen talous­hal­lin­non yhteis­työn Fes­tum Accoun­tin­gin kans­sa. Kump­pa­nuus vapaut­taa isän­nöin­nin resurs­se­ja ydin­työ­hön eli asia­kas­pal­ve­luun, hal­lin­toon sekä kiin­teis­tö­jen ja raken­nus­ten huo­len­pi­toon. Päävastuu

Lue lisää » 

Vuosi 2021: uusia kokeiluja, tuttuja asiakkaita 

Näin vuo­den päät­tyes­sä on oiva het­ki pysäh­tyä kat­so­maan taus­ta­pei­liin. Täl­lai­nen koke­mus­ten jäsen­tä­mi­nen aut­taa kehit­ty­mään. Näin isän­nöit­si­jä­nä ja yrit­tä­jä­nä voin kat­sel­la kulu­vaa vuot­ta aina­kin kah­des­ta vinkkelistä

Lue lisää » 
Nainen lukee tekstiviestiä

Tekstiviestillä tiedon saa asukkaille nopeasti 

Krei­vin Isän­nöin­ti ottaa 1. huh­ti­kuu­ta alkaen käyt­töön Link Mobi­li­tyn teks­ti­vies­ti­pal­ve­lun ja lähes­tyy asuk­kai­ta jat­kos­sa myös teks­ti­vies­tein. Talo­yh­tiön tie­dot­teet ja muut asu­mi­seen liit­ty­vät vies­tit tule­vat suoraan

Lue lisää » 

Pyydä tarjous!