Asukasneuvonta

Kreivin Isännöinnin uudet palveluhinnat 1.9.2022 alkaen 

Ylei­ses­tä hin­to­jen nousus­ta joh­tuen Krei­vin Isän­nöin­ti jou­tuu nyt myös ensim­mäis­tä ker­taa tar­kis­ta­maan hin­to­jaan. Teem­me 5%:n koro­tuk­sen talo­yh­tiöi­den kiin­te­ään kuu­kausi­ve­loi­tus­hin­taan 1.1.2023 alkaen. Koro­tus kos­kee sopi­muk­sia, jotka

Lue lisää » 

Kreivin Isännöinti ja Festum Accounting yhteistyöhön 

Krei­vin Isän­nöin­ti on aloit­ta­nut hel­mi­kuus­ta alkaen talous­hal­lin­non yhteis­työn Fes­tum Accoun­tin­gin kans­sa. Kump­pa­nuus vapaut­taa isän­nöin­nin resurs­se­ja ydin­työ­hön eli asia­kas­pal­ve­luun, hal­lin­toon sekä kiin­teis­tö­jen ja raken­nus­ten huo­len­pi­toon. Päävastuu

Lue lisää » 

Vuosi 2021: uusia kokeiluja, tuttuja asiakkaita 

Näin vuo­den päät­tyes­sä on oiva het­ki pysäh­tyä kat­so­maan taus­ta­pei­liin. Täl­lai­nen koke­mus­ten jäsen­tä­mi­nen aut­taa kehit­ty­mään. Näin isän­nöit­si­jä­nä ja yrit­tä­jä­nä voin kat­sel­la kulu­vaa vuot­ta aina­kin kah­des­ta vinkkelistä

Lue lisää » 
Nainen lukee tekstiviestiä

Tekstiviestillä tiedon saa asukkaille nopeasti 

Krei­vin Isän­nöin­ti ottaa 1. huh­ti­kuu­ta alkaen käyt­töön Link Mobi­li­tyn teks­ti­vies­ti­pal­ve­lun ja lähes­tyy asuk­kai­ta jat­kos­sa myös teks­ti­vies­tein. Talo­yh­tiön tie­dot­teet ja muut asu­mi­seen liit­ty­vät vies­tit tule­vat suoraan

Lue lisää » 
Joulutervehdys 2020

Ensimmäinen vuosi takana – miten se meni? 

Krei­vin Isän­nöin­nin ensim­mäi­nen toi­min­ta­vuo­si on koh­ta­puo­lin pake­tis­sa. Nyt kun työ­tah­ti hie­man hii­puu lop­pu­vuo­den koh­dal­la, on hyvä pysäh­tyä miet­ti­mään kulu­nut­ta vuot­ta. Se on ollut erit­täin mielenkiintoinen

Lue lisää » 
Ruoanlaittoa liedellä

Paloturvallisuus on huolellisuutta arjessa 

Täl­lä vii­kol­la vie­te­tään palo­tur­val­li­suus­viik­koa. Se antaa hyvän syyn ker­ra­ta kodin tur­val­li­suu­teen liit­ty­viä teki­jöi­tä. Ne kan­nat­taa ottaa osak­si joka­päi­väis­tä arkea. Meis­tä jokai­sel­la on vas­tuu palo­tur­val­li­suu­des­ta. Se koostuu

Lue lisää » 

Pyydä tarjous!