Asukasneuvonta

Nainen lukee tekstiviestiä

Tekstiviestillä tiedon saa asukkaille nopeasti 

Krei­vin Isän­nöin­ti ottaa 1. huh­ti­kuu­ta alkaen käyt­töön Link Mobi­li­tyn teks­ti­vies­ti­pal­ve­lun ja lähes­tyy asuk­kai­ta jat­kos­sa myös teks­ti­vies­tein. Talo­yh­tiön tie­dot­teet ja muut asu­mi­seen liit­ty­vät vies­tit tule­vat suoraan

Lue lisää » 
Joulutervehdys 2020

Ensimmäinen vuosi takana – miten se meni? 

Krei­vin Isän­nöin­nin ensim­mäi­nen toi­min­ta­vuo­si on koh­ta­puo­lin pake­tis­sa. Nyt kun työ­tah­ti hie­man hii­puu lop­pu­vuo­den koh­dal­la, on hyvä pysäh­tyä miet­ti­mään kulu­nut­ta vuot­ta. Se on ollut erit­täin mielenkiintoinen

Lue lisää » 
Ruoanlaittoa liedellä

Paloturvallisuus on huolellisuutta arjessa 

Täl­lä vii­kol­la vie­te­tään palo­tur­val­li­suus­viik­koa. Se antaa hyvän syyn ker­ra­ta kodin tur­val­li­suu­teen liit­ty­viä teki­jöi­tä. Ne kan­nat­taa ottaa osak­si joka­päi­väis­tä arkea. Meis­tä jokai­sel­la on vas­tuu palo­tur­val­li­suu­des­ta. Se koostuu

Lue lisää » 

Korona-ajan yhtiökokoukset etänä 

Naan­ta­lin alu­eel­la ilmes­ty­vä Ran­nik­ko­seu­tu jutut­ti Tho­mas Hackli­nia isän­nöin­nin haas­teis­ta koro­­­na-aika­­­na. Esi­mer­kik­si talo­yh­tiöi­den kokouk­sia ei voi­nut jär­jes­tää fyy­si­ses­ti, joten Krei­vin Isän­nöin­nin asia­kas­ta­lois­sa kokouk­set pää­tet­tiin siir­tää verkkoon.

Lue lisää » 
Vihreän sähkön töpseli

Arjen helppoja energiansäästövinkkejä 

Jokai­nen meis­tä voi hel­pos­ti vähen­tää kodin ener­gian­ku­lu­tus­ta asu­mi­seen liit­ty­vil­lä muu­tok­sil­la. Jo pie­nin kei­noin säh­kö­las­kua saa alen­net­tua 10 pro­sent­tia. Yli nel­jäs­osa ker­ros­ta­lo­ko­din ener­gian­ku­lu­tuk­ses­ta menee säh­köön. Sähkölämmitteisissä

Lue lisää » 

Hyvän asumisen ohjeita 

Kerääm­me tähän ohjei­ta ja vink­ke­jä hyvään asu­mi­seen. Voit myös seu­ra­ta mei­tä Face­boo­kis­sa ja jakaa omia hyviä vink­ke­jä­si osoit­tees­sa facebook.com/kreivinisannointi.fi.

Lue lisää » 

Pyydä tarjous!